Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 402 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-27
Data wydania:2004-05-20
Data wejscia w życie:2004-05-27
Data obowiązywania:2004-05-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 402 z 2004


402

ZARZĄDZENIE Nr 51 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Powołuje się Zespół pod nazwą „Komisja do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”, zwany dalej „Komisją”.

2. Komisja działa jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zadań Komisji należy upowszechnianie, w celu wprowadzenia do polskiego systemu, norm międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności przez:

1) dokonywanie przeglądu i analizy umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego oraz formułowanie opinii w tym zakresie;

2) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów okresowych opinii na temat działań legislacyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia wykonania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego;

3) formułowanie propozycji związanych z przygotowaniem aktów prawnych mających na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa norm międzynarodowego prawa humanitarnego;

4) utrzymywanie kontaktów i wymianę informacji na bieżąco z innymi Komitetami i Komisjami zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności z Komisją do Spraw Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającą przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża;

5) analizowanie informacji o przygotowywanych aktach prawnych, programach rządowych i innych dokumentach dotyczących problematyki międzynarodowego prawa humanitarnego;

6) opracowywanie projektów programów szkoleniowych z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;

7) opiniowanie, na wniosek właściwego ministra, stanowiska Polski na konferencje międzynarodowe oraz na temat realizacji zobowiązań podjętych na tych konferencjach;

8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego za granicą. § 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący — podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) wiceprzewodniczący — przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) członkowie — przedstawiciele ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, administracji pu-

Monitor Polski Nr 23                — 953 —                Poz. 402


blicznej, zagranicznych, finansów publicznych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, zdrowia, szkolnictwa wyższego oraz Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości — nie więcej niż trzech z każdego urzędu;

4) sekretarz — osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji.

2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

3. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów. § 4.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych oraz w zespołach problemowych.

2. Posiedzenia plenarne zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.

3. Zespoły problemowe powołuje przewodniczący w celu opracowania określonego zagadnienia. § 5.

1. Do zadań przewodniczącego należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;

2) ustalenie harmonogramu prac Komisji, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Komisji przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez członków Komisji;

3) ustalanie składu i przedmiotu działania zespołów problemowych;

4) powoływanie przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów problemowych;

5) zapraszanie do udziału w pracach Komisji ekspertów oraz innych osób niebędących jej członkami;

6) zlecanie wykonania opinii, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby związane z realizacją zadań Komisji, o których mowa w §

2. 2. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1 wiceprzewodniczącemu.

§ 6.

1. Do zadań przewodniczących zespołów problemowych należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom zespołów problemowych;

2) ustalanie terminów i zakresu tematycznego kolejnych posiedzeń zespołów problemowych.

2. Przewodniczący zespołu problemowego może powierzać wykonywanie zadań wynikających z ust. 1 wiceprzewodniczącemu zespołu problemowego. § 7.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia zespołów problemowych odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz między posiedzeniami Komisji.

3. Z posiedzeń Komisji i zespołów problemowych sporządza się protokoły podpisywane przez prowadzącego posiedzenie i sekretarza. § 8.

1. Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2. Spotkania Komisji odbywają się w siedzibie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. §

9. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji, uchwalony przez Komisję na wniosek przewodniczącego. §

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 402 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 409 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 408 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 407 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 406 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 405 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 404 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 403 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 401 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 400 z 20042004-05-27

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 399 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 398 z 20042004-05-27

  Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 397 z 20042004-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 149

  Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 506

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 138 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej

 • Monitor Polski 2001 nr 10 poz. 161

  Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 706

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacja uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.