Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 423 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-07
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 423 z 2004


423

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wojewódz———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.

twach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród z uwzględnieniem sfery budżetowej bez „Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna” oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Polskiej — Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2004 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. Janusiewicz

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 423)

PRZECI¢TNE MIESI¢CZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród z uwzględnieniem sfery budżetowej bez „Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna” oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Polskiej — Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2004 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) 3 2 230,05 2 035,31

Lp. 1 1 2 dolnośląskie

Województwo 2

kujawsko-pomorskie

Monitor Polski Nr 24 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińskomazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 2                — 982 — 3 1 984,80 1 986,37 2 025,94 2 161,33 3 065,69 2 126,09 1 930,39 2 043,59 2 308,45 2 452,90 2 043,43 2 038,66 2 178,10 2 155,22                Poz. 423


pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 423 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 428 z 20042004-06-07

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 427 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 426 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 425 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 424 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 422 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 421 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 420 z 20042004-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 marca 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 3

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 419 z 20042004-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 października 2003 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 23

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 418 z 20042004-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 417 z 20042004-06-07

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 416 z 20042004-06-07

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 415 z 20042004-06-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 414 z 20042004-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 413 z 20042004-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 412 z 20042004-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 411 z 20042004-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 410 z 20042004-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

 • Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika

  Mam zamiar zatrudnić młodocianego do sklepu odzieżowego. Mam podpisać z nim "Umowę w celu przygotowania zawodowego", nie wiem jednak jaka kwotę wynagrodzenia muszę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-17 poz. 1088

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 45 poz. 510

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 377

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1690

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 261

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.