Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 126 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-13
Data wydania:2004-02-06
Data wejscia w życie:2004-02-13
Data obowiązywania:2004-02-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 126 z 2004


Monitor Polski Nr 8                — 408 —                Poz. 126


126

ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury (M. P. Nr 3, poz. 59, z 2003 r. Nr 12, poz. 182 i Nr 45, poz.

683) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra,

2) Departament Kolejnictwa,

3) Departament Transportu Drogowego,

4) Departament Dróg Publicznych,

5) Departament Transportu Morskiego,

6) Departament Administracji Morskiej i Âródlądowej,

7) Departament Programowania i Strategii,

8) Departament Telekomunikacji,

9) Departament Poczty,

10) Departament Ładu Przestrzennego,

11) Departament Finansowania Mieszkalnictwa,

12) Departament Regulacji Rynku Nieruchomości,

13) Departament Mieszkalnictwa,

14) Departament Architektury i Budownictwa,

15) Departament Geodezji i Kartografii,

16) Departament Prawno-Legislacyjny,

17) Departament Orzecznictwa,

18) Departament Budżetu i Analiz Ekonomicznych,

19) Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich,

20) Departament Współpracy z Zagranicą i Spraw Europejskich,

21) Departament Spraw Obronnych,

22) Departament Kontroli,

23) Biuro Komunikacji Społecznej,

24) Biuro Kadr,

25) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

26) Biuro Informatyki,

27) Biuro Audytu Wewnętrznego,

28) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

29) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.”;

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w zakresie działu budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa: a) Departament Architektury i Budownictwa, b) Departament Geodezji i Kartografii, c) Departament Ładu Przestrzennego, d) Departament Finansowania Mieszkalnictwa, e) Departament Regulacji Rynku Nieruchomości, f) Departament Mieszkalnictwa,”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Monitor Polski Nr 8, poz. 126 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 131 z 20042004-02-13

  Komunikat Nr 2/2004 (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 130 z 20042004-02-13

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 129 z 20042004-02-13

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 128 z 20042004-02-13

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 127 z 20042004-02-13

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 125 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 124 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 123 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 122 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 121 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 120 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 119 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 118 z 20042004-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski 2013 poz. 1014

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.