Logowanie

Monitor Polski Nr 7, poz. 100 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-03
Data wydania:2005-02-01
Data wejscia w życie:2005-02-03
Data obowiązywania:2005-02-03

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 7, poz. 100 z 2005


100

ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 16, poz. 272 i Nr 56, poz.

954) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

Monitor Polski Nr 7

1) § 1 otrzymuje brzmienie:                — 251 —                Poz. 100


2) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zapewnia w szczególności Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

„§

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwego, na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164), do spraw:

1) administracji publicznej;

2) wewnętrznych;

3) wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.”;

pobierz plik

Monitor Polski Nr 7, poz. 100 z 2005 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

  Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Termin nadania obywatelstwa

  We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 655

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 954

  Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 898

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 272

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.