Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 173 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-02-23
Data wydania:2005-07-06
Data wejscia w życie:2006-01-21
Data obowiązywania:2006-02-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 173 z 2006


Strona 1 z 7
173

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Astanie dnia 6 lipca 2005 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kazachstanu, zwane dalej „Stronami”, uwzględniając postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Kazachstanu z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 23 stycznia 1995 r., kierując się postanowieniami Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r., uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych w obszarze współpracy gospodarczej, które wiążą państwa Stron, mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron, na zasadach równości i wzajemnych korzyści.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,

Monitor Polski Nr 13                — 843 — Artykuł 4                Poz. 173


2) intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych,

3) rozbudowę infrastruktury transportowej i systemów transportu nośników energii,

4) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej. Artykuł 2 Współpraca, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, będzie realizowana poprzez:

1) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi Państw-Stron,

2) projektowanie, budowę, remont lub przebudowę oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze państwa jednej Strony na terytorium państwa drugiej Strony lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych Państw-Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich,

3) wdrażanie mechanizmów związanych z finansowaniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych,

4) współdziałanie przy realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym, elektroenergetyce i górnictwie,

5) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,

6) sprzyjanie kontaktom między organizacjami Państw-Stron zrzeszającymi podmioty gospodarcze,

7) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach Państw-Stron oraz państw trzecich,

8) inicjowanie i popieranie różnorodnych form współpracy, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, misjach gospodarczych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą,

9) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki. Artykuł 3

1. Właściwe organy Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Strony, na terytorium którego prowadzą swoją działalność.

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron, będą dokonywać wymiany informacji w następującym zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania Stron,

2) przedsięwzięć sprzyjających zacieśnieniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi Państw-Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych. Artykuł 5

1. Strony powołują Polsko-Kazachstańską Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji,

3) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i kazachstańskiej, pod przewodnictwem przewodniczących. Każda ze Stron powołuje przewodniczącego swojej sekcji. Każdy z przewodniczących powołuje zastępcę i sekretarza sekcji. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji ma prawo tworzyć grupy robocze, określając ich zadania.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Kazachstanu. Z inicjatywy każdego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących. Przewodniczący sekcji dokonują uzgodnień w sprawie zwołania kolejnego posiedzenia Komisji i porządku obrad w terminie nieprzekraczającym miesiąca przed przewidywanym posiedzeniem. W uzgodnieniu między przewodniczącymi do porządku obrad mogą być wniesione uprzednio nieprzewidziane kwestie. Na posiedzenie Komisji każda z sekcji, według swego uznania, ma prawo zapraszać doradców i ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 173 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 185 z 20062006-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 184 z 20062006-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2005 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 183 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 182 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 181 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 180 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 r. i w drugim półroczu 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 179 z 20062006-02-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 178 z 20062006-02-23

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 177 z 20062006-02-23

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 176 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 175 z 20062006-02-23

  Porozumienie z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 174 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 172 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Notą o przystąpieniu do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisaną w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 171 z 20062006-02-23

  Nota o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 170 z 20062006-02-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 169 z 20062006-02-23

  Porozumienie z dnia 31 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 168 z 20062006-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wydzielonych do operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym

porady prawne online

Porady prawne

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 174

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 6 poz. 69

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 793

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2009 nr 9 poz. 96

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Astanie dnia 29 marca 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.