Logowanie

Monitor Polski Nr 19, poz. 216 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-14
Data wydania:2006-03-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-03-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 19, poz. 216 z 2006


216

OBWIESZCZENIE PREZESA SĄDU APELACYJNEGO z dnia 7 marca 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: I. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 8 października 2003 r. w sprawie V AL 37/01 stwierdził, że: Piotr Król, syn Ignacego, urodzony 19 lipca 1929 r. w Łodzi, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne.

Monitor Polski Nr 19                — 1054 —                Poz. 216


II. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 30 września 2004 r. w sprawie V AL 12/04 stwierdził, że: Andrzej Chrzanowski, syn Stanisława, urodzony 31 sierpnia 1958 r. w Warszawie, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne. III. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 21 paź-

dziernika 2004 r. w sprawie V AL 18/03 stwierdził, że: Włodzimierz Kotwas, syn Kazimierza, urodzony 23 stycznia 1955 r. w Skwierzynie, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie: K. Karpiński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 19, poz. 216 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 218 z 20062006-03-14

  Komunikat Nr 3/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 217 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 215 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 214 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 213 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 212 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 211 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 210 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 209 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 208 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 207 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 206 z 20062006-03-14

  Zarządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 205 z 20062006-03-14

  Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 204 z 20062006-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-8-06 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 203 z 20062006-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-7-06 o nadaniu stopnia generała broni

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 236

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.

 • Monitor Polski 2005 nr 30 poz. 432

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 51 poz. 732

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 282

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 382

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.