Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 502 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-07-31
Data wydania:2008-07-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-07-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 502 z 2008


M o n i t o r P o l s k iN r 5 6

-

2062 -

Poz.502

502

UCHWAf,A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie przyjęciasprawozdania z wykonania budżetupa stwa za okres od dnia I stycznia do dnia 31 gludnia 2007 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministr w przyjmuje |.Sejm Rzeczypospo|itej Po|skiej sprawozpa stwa za okres od danie z wykonaniabudżetu dnia 1 styczniado dnia 31 grudnia2007|. l|.Sejm Rzeczypospo|itei Po|skiei udzielaRadzieMiniza strÓw absoIutorium okresod dnia 1 styczniado dnia 31 grudnia2007r' _ części _ obrona narodowa, zakresie S|uż29 w Woiskowego, by Kontrwywiadu -części 36 - skarb Pa stwa, _ części _ KrajowaRada Sądownictwa, 52 _ części _ centra|ne Biuro Antykorupcyjne. 56

Po|skiei zwracasię także do ||l.Jednocześnie Po|skie| zw,a. |V.SejmRzeczypospo|itei Sejm Rzeczypospo|ite! poszczegÓ|nych budżetowych dysponentÓW części w ca uwagę na istotnenieprawidtowości rłryłonao podjgciedziala maiącychna ce|uusunięcienieniu budletu pa stwa w: prawid|owości |zbę wskazanychprzez Naiwyższą _ części - obrona narodowa, zakresie w w 29 sluż. Kontrolioraz przedstawionych opiniach komisji by WywiaduWojskowego, seimowych.

MarszafekSejmu: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 502 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 469

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 469

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 33 poz. 579

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski 1998 nr 25 poz. 362

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 1999 nr 26 poz. 392

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.