Logowanie

Monitor Polski Nr 78, poz. 694 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-20
Data wydania:2008-10-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-10-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 78, poz. 694 z 2008


Monitor Polski Nr 78                — 3755 —                Poz. 694


694

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195 oraz z 2008 r. Nr 168, poz. 1041) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) ogłasza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 20 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem podmiotów”, na podstawie:

1) ankiety aktualizacyjnej dotyczącej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz jej jednostek lokalnych, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, zwanego dalej „rozporządzeniem”,

2) ankiety aktualizacyjnej dotyczącej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz jej jednostek lokalnych, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia — zwanych dalej „ankietą”, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Z ankiety zostaną wyłączone wpisane do rejestru podmiotów:

1) osoby fizyczne prowadzące wyłącznie indywidualne gospodarstwo rolne;

2) podmioty gospodarki narodowej, które po dniu 1 stycznia 2008 r. zaktualizują informacje w reje5. Po dokonaniu aktualizacji rejestru podmiotów na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 1, urzędy statystyczne będą sukcesywnie, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., przekazywały podmiotom objętym aktualizacją nowe zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński strze podmiotów w trybie zgłoszenia wniosku RG-1 lub wniosku RG-2.

3. Realizacja obowiązku określonego w § 14 ust. 2 rozporządzenia będzie przeprowadzona w formie:

1) sukcesywnego przesyłania ankiet w okresie od dnia 20 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. przez urzędy statystyczne do podmiotów wymienionych w ust. 1, które prowadzą działalność w nie więcej niż 9 miejscach lub które mają wpisane w rejestrze REGON nie więcej niż 20 rodzajów działalności;

2) sukcesywnego przesyłania w okresie od dnia 20 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. przez urzędy statystyczne do podmiotów wymienionych w ust. 1, które prowadzą działalność w więcej niż 9 miejscach lub które mają wpisane w rejestrze REGON więcej niż 20 rodzajów działalności, zaproszeń do zgłoszenia się we właściwym urzędzie statystycznym w celu dokonania zgłoszenia informacji objętych ankietą, w formie oświadczenia potwierdzonego podpisem tej osoby;

3) zgłoszenia do właściwego urzędu statystycznego wniosku RG-1 lub RG-2 (w tym wniosku w formie elektronicznej) w zakresie danych objętych aktualizacją lub osobistego zgłoszenia informacji objętych ankietą, w formie oświadczenia potwierdzonego podpisem tej osoby.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po otrzymaniu ankiet zobowiązane są do zweryfikowania danych zgodnie z objaśnieniami do ankiety i potwierdzenia informacji w niej zawartych, przez złożenie podpisu na wydrukowanej ankiecie, oraz jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia urzędowi statystycznemu w województwie, na którego terenie podmiot ma siedzibę (dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt

1) lub ma miejsce zamieszkania (dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 78, poz. 694 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 693 z 20082008-10-20

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 692 z 20082008-10-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 396

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski 2009 nr 43 poz. 670

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-14 poz. 489

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1406

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1885


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.