Logowanie

Monitor Polski Nr 97, poz. 854 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-17
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 97, poz. 854 z 2008


Strona 1 z 4

Monitor Polski Nr 97                — 4470 —                Poz. 854


854

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia

1. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944, z późn. zm.2)) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czas ich otwarcia. ———————

1)

2. Załącznik zawiera wykaz ogłoszonych przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czas ich otwarcia, według stanu na dzień 4 listopada 2008 r.

3. Traci moc obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M. P. Nr 37, poz. 568).

4. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199 i Nr 216, poz. 1367.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. (poz. 854)

PRZEJÂCIA GRANICZNE, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJÂCIA ORAZ CZAS ICH OTWARCIA

1. Użyte w niniejszym wykazie określenia oznaczają:

1) przejścia graniczne ogólnodostępne — przejścia graniczne przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na podstawie paszportów oraz innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania, utworzone na podstawie porozumień i umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską i obowiązujących w stosunkach z: a) Republiką Białorusi, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (M. P. z 2003 r. Nr 37, poz. 518 oraz z 2005 r. Nr 50, poz. 689), b) Ukrainą, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M. P. z 2003 r. Nr 37, poz. 530), c) Federacją Rosyjską, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (M. P. z 2003 r. Nr 37, poz.

528) oraz w odniesieniu do morskich i lotniczych przejść granicznych utworzone na podstawie: d) przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, e) przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

2) międzypaństwowe przejścia graniczne dla obywateli określonych państw — przejścia graniczne przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na podstawie paszportów oraz innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania dostępne dla obywateli graniczących ze sobą państw;

3) ruch osobowy — przekraczanie granicy państwowej przez osoby fizyczne na podstawie paszportów i innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania;

4) ruch towarowy — przemieszczanie towarów przez granicę państwową lub możliwość przemieszczania towarów przez dane przejście graniczne.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 97, poz. 854 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 853 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 852 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 850 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 849 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 848 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 847 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 846 z 20082008-12-31

  Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 845 z 20082008-12-31

  Zarządzenie Nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 844 z 20082008-12-31

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 843 z 20082008-12-31

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 842 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 841 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 840 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 839 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 838 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 837 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 831 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. nr 1130-16-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 828 z 20082008-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 857

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-12 poz. 806

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2787

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Monitor Polski 2012 poz. 898

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-18 poz. 632

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.