Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 153 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-27
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-02-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 153 z 2009


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 12                — 369 —                Poz. 153


153

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 3 lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)), odpowiadając na zaistniały stan faktyczny, jakim jest konieczność niezwłocznego przeprowadzenia procesu cyfryzacji istniejącej oferty analogowej naziemnej telewizji w Polsce, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego. I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o dokonanie zmiany, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, czterech koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji, polegającym na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu za pomocą nowych częstotliwości, do wykorzystania na zasadach art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)), drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji z zachowaniem poniższych warunków:

1. Dla potrzeb dokonania zmian koncesji wykorzystane zostaną 8 MHz kanały telewizyjne przeznaczone do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 VI.5.1 2004 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych — ETSI), w pierwszym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w pkt 2.1.1 załącznika do zarządzenia nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470—862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139), zmienionego zarządzeniem nr 62 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 września 2008 r. (Dz. Urz. UKE Nr 29, poz. 160). Kanały określone w wymienionych zarządzeniach mogą zostać zmienione w trakcie niniejszego postępowania lub po jego zakończeniu w celu optymalizacji sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do nadawania programów telewizyj———————

1)

nych nadawanych na podstawie rozszerzanych koncesji, co może wymagać dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych. Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programu będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170 °E i na północ od równoleżnika 40 °S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174—230 MHz oraz 470—862 MHz — Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1 % czasu, 50 % miejsc, na wysokości 10 m. n.p.t. nie przekraczał na granicy wspólnokanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46 dBµV/m.

2. W postępowaniu będą rozpatrywane wnioski podmiotów rozpowszechniających programy telewizyjne, o charakterze określonym w udzielonych koncesjach, drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy za pomocą nie mniej niż 7 stacji nadawczych, które we wniosku o zmianę koncesji wystąpią o rozszerzenie koncesji wraz ze zmianą udzielonych koncesji w zakresie terminu dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi obecnie do rozpowszechniania programów drogą rozsiewczą analogową w sposób naziemny zgodnie z pkt I.7.

3. Sygnał multipleksu pierwszego tworzyć będzie nie więcej niż 7 programów telewizyjnych, przy czym składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H.264/AVC.

4. Poza 4 programami rozpowszechnianymi na podstawie zmienianych koncesji, sygnał multipleksu pierwszego będą dodatkowo tworzyć następujące programy: TVP 1, TVP 2 oraz TVP 3, rozpowszechniane przez spółkę Telewizja Polska SA. Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące: TVP1, TVP2, TVP3, programy rozpowszechniane przez podmioty, na podstawie zmienianych koncesji, w kolejności wynikającej z liczby (od największej do najmniejszej) wykorzystywanych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia przez te podmioty stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.

97. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 153 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 158 z 20092009-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zwiększaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 157 z 20092009-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowaidającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 156 z 20092009-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 155 z 20092009-02-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 154 z 20092009-02-27

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 152 z 20092009-02-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 151 z 20092009-02-27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 150 z 20092009-02-27

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju Regionalnego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 149 z 20092009-02-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 148 z 20092009-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 1130-7-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 147 z 20092009-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 1130-6-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 146 z 20092009-02-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. nr 115-2-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 145 z 20092009-02-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 125. rocznicę urodzin

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 144 z 20092009-02-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 143 z 20092009-02-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 142 z 20092009-02-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Koncesja na prowadzenie radia internetowego

  Zajmuje się od jakiegoś czasu z kolegą radiem internetowym i cały czas chodzą za mną pewne pytania. Czy radio internetowe jest legalne, gdy nie czerpiemy z niego korzyści (...)

 • Umorzenie abonamentu RTV

  W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

 • Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

  Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, (...)

 • Definicja odbiornika telewizyjnego

  Czy odbiornikiem telewizyjnym, za który należy płacić abonament jest komputer połączony z kabelkiem telewizji kablowej za pomocą karty TV?

 • Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

  Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 643

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 641

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 642

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2005 nr 51 poz. 708

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2005 nr 30 poz. 434

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.