Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 197 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-20
Data wydania:2009-03-18
Data wejscia w życie:2009-03-20
Data obowiązywania:2009-03-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 197 z 2009


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 16                — 472 —                Poz. 197


197

ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Ministerstwu Gospodarki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. Nr 68, poz. 610). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

Załącznik do zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (poz. 197)

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI §

1. Ministerstwo Gospodarki, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593), do spraw gospodarki. §

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Administrowania Obrotem;

2) Departament Analiz i Prognoz;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Energetyki;

5) Departament Energii Jądrowej;

6) Departament Funduszy Europejskich;

7) Departament Gospodarki Elektronicznej;

25) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Departament Górnictwa;

26) Biuro Prawne;

9) Departament Instrumentów Wsparcia;

10) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

11) Departament Kontroli Eksportu;

1) Departament Administrowania Obrotem;

12) Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej;

2) Departament Analiz i Prognoz;

27) Sekretariat Ministra. §

3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka zapewniają w szczególności:

13) Departament Polityki Handlowej;

14) Departament Programów Offsetowych;

15) Departament Regulacji Gospodarczych;

16) Departament Ropy i Gazu;

17) Departament Rozwoju Gospodarki;

18) Departament Spraw Europejskich;

19) Departament Spraw Obronnych;

20) Departament Wdrażania Programów Operacyjnych;

21) Biuro Administracyjne;

22) Biuro Dyrektora Generalnego;

23) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

24) Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 197 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 204 z 20092009-03-20

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 203 z 20092009-03-20

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 202 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 201 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 6 marca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 200 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 199 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 198 z 20092009-03-20

  Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 196 z 20092009-03-20

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 195 z 20092009-03-20

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2013 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.