Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 493 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-29
Data wydania:2009-05-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-05-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 493 z 2009


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 33                — 1765 —                Poz. 493


493

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka ———————

1)

2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej — nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2009 r. (poz. 493)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Uniwersytet w Białymstoku;

2) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

3) Uniwersytet Gdański;

4) Uniwersytet Âląski w Katowicach;

5) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

7) Uniwersytet Łódzki;

8) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

9) Uniwersytet Opolski;

10) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

11) Uniwersytet Rzeszowski;

12) Uniwersytet Szczeciński;

13) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

14) Uniwersytet Kardynała w Warszawie;

15) Uniwersytet Warszawski;

16) Uniwersytet Wrocławski;

17) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;

18) Politechnika Białostocka;

19) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;

20) Politechnika Częstochowska;

21) Politechnika Gdańska;

22) Politechnika Âląska; Stefana Wyszyńskiego

23) Politechnika Âwiętokrzyska w Kielcach;

24) Politechnika Koszalińska;

25) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

26) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

27) Politechnika Lubelska;

28) Politechnika Łódzka;

29) Politechnika Opolska;

30) Politechnika Poznańska;

31) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego;

32) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

33) Zachodniopomorski w Szczecinie; Uniwersytet Technologiczny

34) Politechnika Warszawska;

35) Politechnika Wrocławska;

36) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Âniadeckich w Bydgoszczy;

37) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

38) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

39) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

40) Akademia Podlaska;

41) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

42) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 493 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 498 z 20092009-05-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 497 z 20092009-05-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 496 z 20092009-05-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 495 z 20092009-05-29

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 494 z 20092009-05-29

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 492 z 20092009-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 491 z 20092009-05-29

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 25 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 490 z 20092009-05-29

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2008

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 489 z 20092009-05-29

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2008

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 488 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 487 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 486 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 485 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 484 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 483 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 482 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 481 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 480 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 479 z 20092009-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2009 r. o nadaniu orderu

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Organ wyższego stopnia

  Złożyłem skargę na Starostę, który odmówił mi dostępu do dokumentacji inwestycji. Skargę rozpatrywała Rada Powiatu i, pomijając dostarczone dowody, w podjętej (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

  Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia (...)

 • Świadczenie pracy w formie wolontariatu

  Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.