Logowanie

Monitor Polski Nr 40, poz. 638 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-03
Data wydania:2009-01-14
Data wejscia w życie:2009-01-14
Data obowiązywania:2009-07-03

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 40, poz. 638 z 2009


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 40                — 2018 —                Poz. 638


638

ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. §

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) członkowie wyznaczeni przez: a) Ministra Gospodarki, b) Ministra Skarbu Państwa, c) Ministra Spraw Zagranicznych, d) Ministra Finansów, e) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, f) Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, g) Prezesa Rządowego Centrum Legislacji;

3) sekretarz Zespołu, wyznaczony przez przewodniczącego. § 3.

1. Zespół zajmuje się wydawaniem rekomendacji odnośnie do spraw dotyczących polityki traktatowej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie negocjowania nowych i modyfikacji istniejących dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności przedstawienie rekomendacji odnośnie do stanowiska Rady Ministrów wobec następujących zagadnień:

1) zasadność utrzymywania w mocy umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji wiążących Rzeczpospolitą Polską z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;

2) dostosowanie do prawa Unii Europejskiej umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji wiążących Rzeczpospolitą Polską z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej; ———————

1)

3) zidentyfikowanie państw, z którymi Rzeczpospolita Polska powinna zawrzeć w przyszłości nowe umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;

4) wypracowanie modelowych rozwiązań kluczowych postanowień, jakie powinny być zawarte w negocjowanych umowach o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu dostosowania tych umów do aktualnych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej i wyzwań gospodarczych z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z dotychczasowych sporów powstałych w trakcie realizacji już zawartych takich umów.

3. Wypracowane stanowisko zostanie przedstawione Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów. § 4.

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.

3. Przewodniczący po każdym posiedzeniu Zespołu informuje Komitet Europejski Rady Ministrów o przebiegu prac Zespołu i występujących problemach w realizacji zadań. § 5.

1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może tworzyć grupy robocze, złożone z członków Zespołu.

2. W pracach Zespołu lub jego grup roboczych mogą także brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, w szczególności:

1) przedstawiciele innych ministerstw i instytucji, kompetentni w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu. §

6. Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają pomocy w pracach Zespołu. §

7. Przewodniczący Zespołu może zwracać się do innych instytucji o udzielenie pomocy w pracach Zespołu.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 40, poz. 638 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 644 z 20092009-07-03

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 643 z 20092009-07-03

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 642 z 20092009-07-03

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 641 z 20092009-07-03

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 640 z 20092009-07-03

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 czerwca 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 639 z 20092009-07-03

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 637 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 636 z 20092009-07-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 635 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 634 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 633 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 632 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 631 z 20092009-07-03

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 630 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 629 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 628 z 20092009-07-03

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 627 z 20092009-07-03

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

 • Monitor Polski Nr 40, poz. 626 z 20092009-07-03

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 95. rocznicę Jego urodzin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 694

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 293

  Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 218

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 2 października 1998 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 506

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

 • Monitor Polski 2013 poz. 191

  Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.