Logowanie

Monitor Polski Nr 48, poz. 706 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacja uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-31
Data wydania:2009-07-24
Data wejscia w życie:2009-08-15
Data obowiązywania:2009-07-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 48, poz. 706 z 2009


Monitor Polski Nr 48                — 2731 —                Poz. 706


706

ZARZĄDZENIE Nr 57 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach (M. P. Nr 89, poz.

776) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 5;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowej Rady Radców Prawnych.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 48, poz. 706 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 712 z 20092009-07-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 711 z 20092009-07-31

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 710 z 20092009-07-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 709 z 20092009-07-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 708 z 20092009-07-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 707 z 20092009-07-31

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 705 z 20092009-07-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 16

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 268

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.