Logowanie

Monitor Polski Nr 59, poz. 803 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-15
Data wydania:2009-09-09
Data wejscia w życie:2009-09-15
Data obowiązywania:2009-09-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 59, poz. 803 z 2009


Monitor Polski Nr 59                — 3082 —                Poz. 803


803

ZARZĄDZENIE Nr 68 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M. P. Nr 84, poz. 852 oraz z 2008 r. Nr 2, poz.

22) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, obejmujący następujące departamenty: Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego, Departament Emitentów, Departament Nadzoru Obrotu;

2) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego oraz nadzoru emerytalnego, obejmujący następujące departamenty: Departament Nadzoru Systemowego, Departament Inspekcji Ubezpieczeniowo-Emerytalnych, Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, Departament Monitorowania Ryzyk, Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych, Departament Pracowniczych Programów Emerytalnych;

3) Pion Nadzoru Bankowego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru bankowego, obejmujący następujące departamenty: Departament Licencji Bankowych, Departament Nadzoru Sektora Bankowego, Departament Inspekcji, Departament Bankowości Spółdzielczej; ———————

1)

4) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej — wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi, obejmujący następujące departamenty: Departament Pośredników Finansowych, Departament Ochrony Klientów, Departament Edukacji, Departament Analiz Rynkowych, Departament Współpracy z Zagranicą;

5) Pion Organizacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji, obejmujący następujące departamenty: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departament Informatyki, Departament Administracyjno-Budżetowy, Departament Bezpieczeństwa;

6) Gabinet Komisji — wykonujący zadania z zakresu bezpośredniej obsługi organizacyjnej Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz zastępców Przewodniczącego;

7) Pion Prawno-Legislacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz zadania z zakresu inicjowania i koordynacji prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję, obejmujący następujące departamenty: Departament Prawny, Departament Postępowań;

8) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 59, poz. 803 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 805 z 20092009-09-15

  Komunikat Nr 9/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 804 z 20092009-09-15

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 802 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 801 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 800 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 799 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 798 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 797 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 796 z 20092009-09-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 795 z 20092009-09-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 794 z 20092009-09-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 793 z 20092009-09-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Ignacego Witkiewicza w 70. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 792 z 20092009-09-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora (...)

 • Sposób wykazania niekaralności

  W statucie stowarzyszenia zapisano, że członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Czy osoby wybrane (...)

 • Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

  Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 798

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2008 nr 2 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2009 nr 59 poz. 803

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1196

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.