Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1174 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-16
Data wejscia w życie:2011-01-02
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1174 z 2010


Monitor Polski Nr 100                — 5258 —                Poz. 1174


1174

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47 i Nr 81, poz. 998 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 87 i Nr 79, poz.

972) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7: a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Poseł pełniący funkcję członka Rady Ministrów lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji, z wyjątkiem komisji, o której mowa w art. 86b ust. 1.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach.”, c) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Dostęp posła do informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych. Poseł jest obowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy informacji niejawnych, z którymi zapozna się w trakcie wykonywania mandatu. Zachowanie tajemnicy obowiązuje posła zarówno w czasie trwania mandatu, jak i po jego wygaśnięciu.”;

2) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a.

1. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przypadkach określonych w ustawie.

3. Uchwały Sejmu w sprawie powołania i odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu w celu wyrażenia zgody przez Senat.”;

3) w art. 134 wyrazy „naruszenia tajemnicy państwowej lub służbowej” zastępuje się wyrazami „ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnej”;

4) art. 135 otrzymuje brzmienie: „Art. 135. Przepisy art. 134 stosuje się odpowiednio do posła — członka Komisji Etyki Poselskiej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnej o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne”.”;

5) w art. 136h wyrazy „ustawowo chronioną” zastępuje się wyrazami „prawnie chronioną”;

6) w art. 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dostęp członków Komisji do informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).”;

7) w art. 141 w ust. 1 wyrazy „tajemnicę służbową albo państwową” zastępuje się wyrazami „informacje niejawne”;

8) w art. 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wiadomości uzyskane w toku prac Komisji, o których mowa w ust. 1, stanowią informacje niejawne o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.”;

9) w art. 156 w ust. 2 wyrazy „tajemnicę służbową lub państwową” zastępuje się wyrazami „informacje niejawne”;

10) w załączniku do uchwały — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych”: a) w pkt 9 skreśla się wyrazy „, rybołówstwa morskiego”, b) w pkt 13 po wyrazach „ochrony ich praw” dodaje się wyrazy „, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość”, c) w pkt 19 po wyrazach „rybactwa śródlądowego” dodaje się wyrazy „, rybołówstwa morskiego”. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 10, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1174 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1182 z 20102010-12-31

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1181 z 20102010-12-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1180 z 20102010-12-31

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1179 z 20102010-12-31

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1178 z 20102010-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1177 z 20102010-12-31

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2011-2016

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1176 z 20102010-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1175 z 20102010-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.