Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 166 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-30
Data wydania:2010-03-12
Data wejscia w życie:2010-03-31
Data obowiązywania:2010-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 166 z 2010


Monitor Polski Nr 16                — 591 —                Poz. 166


166

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 92 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.”;

2) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do każdego z organów, o których mowa w art. 92 ust. 1, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej.”;

3) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni:

1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2,

1)

2) od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,

3) od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu — w stosunku do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury.”;

4) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Odwołanie członków organu państwowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3, może nastąpić na złożony do Marszałka wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku dołącza się uzasadnienie.”. Art. 2.

1. Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów Senatu VII kadencji do składu Krajowej Rady Prokuratury, tak aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni.

2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady Prokuratury.

3. Przepisy art. 93 ust. 1 i 3 oraz art. 94 ust. 1, 3 i 4 uchwały zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Senatu: B. Borusewicz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925, z 2008 r. Nr 14, poz. 146 i Nr 90, poz. 781 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 818.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 166 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 173 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 172 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 171 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 170 z 20102010-03-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 169 z 20102010-03-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 168 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 167 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 165 z 20102010-03-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sytuacji w Republice Kuby

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.