Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 185 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2009-12-04
Data wejscia w życie:2009-12-04
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 185 z 2010


Monitor Polski Nr 18                — 622 —                Poz. 185


185

POROZUMIENIE z dnia 4 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Nr: DPT-II-45-28-2007/EM/118 Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Nota werbalna Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, podpisanej dnia 17 czerwca 1991 roku, oraz do Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, które ma mieć następujące brzmienie:

1. Tabela wynagrodzeń 2 do Części I — wynagrodzenia zasadnicze załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej noty, stanowiącym jej integralną część.

2. Regulacje zawarte w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej zmiany traci moc obowiązującą Tabela wynagrodzeń 2 do Części I — wynagrodzenia zasadnicze załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

4. Miejscem udostępniania tekstu załącznika, o którym mowa w ustępie 1, będzie siedziba Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” PNWM.

5. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, które wejdzie w życie z datą otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego poważania. Warszawa, dnia 9 czerwca 2009 r.

Monitor Polski Nr 18        Załącznik                — 623 —                Poz. 185


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 18                — 624 —                Poz. 185


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie sygn. akt: Ku-10-652.01/4 Note Nr. 312/2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau Geschäftszeichen: Ku-10-652.01/4 Note Nr. 312/2009 An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen Warschau Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować, jak następuje: W nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2009 r. wyraża się zgodę na zmianę załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży”. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec potwierdza, że zmiana nastąpi w formie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą otrzymania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej noty stanowiącej odpowiedź. Zmiany stanowić będą tym samym integralną część Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży” z dnia 1 października 2003 r. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec potwierdza brzmienie Porozumienia zaproponowane w nocie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku. Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen Folgendes mitzuteilen: Unter Bezugnahme auf die Verbalnote des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom

9. Juni 2009 wird einer Änderung der Anlage 2 zu Artikel 14 Vergütung und Zulagen, Teil I — Grundvergütung, Vergütungstabelle 2 des Personalstatuts der Organisation Deutsch-Polnisches Jugendwerk zugestimmt. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, dass die Änderung in Form einer Vereinbarung zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen erfolgt, die mit Erhalt dieser Antwortnote durch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen in Kraft tritt. Die Änderungen werden damit integraler Bestandteil der Vereinbarung zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über das Personalstatut und die Finanzordnung des DPJW vom

1. Oktober 2003 Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland bestätigt den in der Note des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vorgeschlagenen Wortlaut der Vereinbarung. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern. Warschau,

2. Dezember 2009

pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 185 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 192 z 20102010-04-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 191 z 20102010-04-08

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 190 z 20102010-04-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009—2011, podpisanym w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 189 z 20102010-04-08

  Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009—2011, podpisany w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 188 z 20102010-04-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 187 z 20102010-04-08

  Porozumienie z dnia 28 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 186 z 20102010-04-08

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.