Logowanie

Monitor Polski Nr 38, poz. 530 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-19
Data wydania:2010-05-04
Data wejscia w życie:2010-05-04
Data obowiązywania:2010-05-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 38, poz. 530 z 2010


Monitor Polski Nr 38                — 2044 —                Poz. 530


530

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. 1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. określa załącznik do uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego głosowania. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. (poz. 530)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA M.ST. WARSZAWY WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 w Warszawie, właściwej dla m.st. Warszawy, zwanej dalej „Okręgową Komisją Wyborczą w Warszawie”.

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 33, poz. 478).

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz wykaz kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwemu konsulowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie głosowania z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania i przesyłają dane z protokołu do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po zatwierdzeniu przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole głosowania przyjętym przez obwodową komisję wyborczą.

5. Obwodowe komisje wyborcze niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania ręcznie, według wzoru określonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 404).

6. Protokół głosowania sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany i opieczętowany, wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków obwodowej komisji wyborczej, każda obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, za pośrednictwem konsula.

7. W razie braku możliwości przekazania protokołu głosowania w sposób wskazany w pkt 6, obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu głosowania wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami tej komisji do tych uwag. Przekazane dane z protokołu głosowania konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie głosowania, wykreślając w tytule formularza wyraz „Protokół” i wpisując „Informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głoso-

Monitor Polski Nr 38                — 2045 —                Poz. 530


wania w obwodzie głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Zarzuty mężów zaufania i zastrzeżenia członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia tej komisji zgłoszone do protokołu głosowania konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

8. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie może powołać konsula, po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, na pełnomocnika, o którym mowa w § 4 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 44, poz. 604). Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 6, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt

7. 9. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 7 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.

10. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz przyczynach ich nieuzyskania. Otrzymane informacje minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

11. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie głosowania z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami tej komisji obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — głosowanie …………...........……...…

(data głosowania)

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 23 w Warszawie Obwód głosowania nr …......................................…. Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej ……………………………………………....................”. Kopertę z protokołem przewodniczący obwodowej komisji wyborczej doręcza niezwłocznie konsulowi.

12. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie głosowania (jeśli nie została ona przekazana wcześniej),

2) drugi egzemplarz protokołu głosowania, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

13. Otrzymane koperty z protokołami głosowania konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Jeżeli koperty z protokołami głosowania nie zostaną przekazane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie do czasu jej rozwiązania w trybie art. 20b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

14. Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami i pieczęcią.

15. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 33, poz. 476).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 38, poz. 530 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 536 z 20102010-05-19

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 535 z 20102010-05-19

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 534 z 20102010-05-19

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 533 z 20102010-05-19

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 532 z 20102010-05-19

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 531 z 20102010-05-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 529 z 20102010-05-19

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 528 z 20102010-05-19

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 527 z 20102010-05-19

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 526 z 20102010-05-19

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 525 z 20102010-05-19

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 524 z 20102010-05-19

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 r. (podczas Prezydencji szwedzkiej)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.