Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-19
Data wejscia w życie:2010-05-26
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 2010


Monitor Polski Nr 39                — 2057 —                Poz. 540


540

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających

100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się:

1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

1)

2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — upamiętniających

100. rocznicę Harcerstwa Polskiego. § 2.

1. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 28 maja 2010 r.

2. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 27 maja 2010 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. P. Wiesiołek

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. (poz. 540)

Załącznik nr 1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość Cechy strona graficzne główna 10 zł Z lewej strony, u góry, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem stylizowany wizerunek flagi polskiej. Obok flagi, po prawej stronie, stylizowany wizerunek harcerza i harcerki siedzących przy ognisku. Pomiędzy nimi wizerunek symbolu lilijki harcerskiej ze znakiem Polski Walczącej, na tle stylizowanego fragmentu muru. Pod wizerunkiem harcerza napis: 10 ZŁ. Powyżej stylizowane kontury wizerunków czterech harcerzy. U góry, z prawej strony, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oddzielony kropką od oznaczenia roku emisji:

2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

strona W środku stylizowane wizerunki Olgi i Andrzeja Małkowskich. Poniżej półkolem napis: odwrotna OLGA I ANDRZEJ MAŁKOWSCY. Z lewej strony prostopadle napis: MAM SZCZERĄ WOLĘ/CAŁYM ŻYCIEM/PEŁNIĆ SŁUŻBĘ... U góry, z lewej strony, fragment konturu wizerunku Krzyża Harcerskiego. Z prawej strony półkolem napis:

100. ROCZNICA HARCERSTWA POLSKIEGO. Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Próba Wielkość emisji (w sztukach) gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 oraz farba: biała i czerwona 50 000

Monitor Polski Nr 39                — 2058 —                Poz. 540


Załącznik nr 2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość Cechy strona graficzne główna 2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

strona Centralnie, stylizowany wizerunek Krzyża Harcerskiego. W tle, po lewej stronie i u doodwrotna łu, stylizowane kontury lilijki harcerskiej. U góry w otoku napis:

100. ROCZNICA HARCERSTWA POLSKIEGO. Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Stop Wielkość emisji (w sztukach) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. 8,15 27 CuAl5Zn5Sn1 1 100 000

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.