Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 19

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 19


Strona 19 z 24

Monitor Polski Nr 39                — 2079 —                Poz. 542


Art. 83.

1. Uchwałę o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu. Do uchwały załącza się:

1) uzasadnienie przedstawiające w szczególności skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy, 2)58) informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo o pozostawaniu poza obszarem regulacji tego prawa,

Art. 85.61) W trybie przewidzianym dla uchwał Senat może podejmować rezolucje, oświadczenia, apele i opinie. DZIAŁ IXa62) Wy k ony w a nie or ze cze ń Tr y buna łu Konst y t ucy jne go Art. 85a.

1. Marszałek Senatu kieruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego:

1) o niezgodności ustawy lub jej części,

2) o zgodności ustawy lub jej części, z którego treści wynika potrzeba dokonania zmian w ustawie,

3) sygnalizujące uchybienia i luki w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Ustawodawczej, zlecając jej zbadanie konieczności podjęcia działań ustawodawczych w tym zakresie.

2. Kierując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego do Komisji, Marszałek Senatu wyznacza jej termin na rozpatrzenie sprawy. Przewodniczący Komisji może wystąpić do Marszałka Senatu o przedłużenie tego terminu.

3. Po rozpatrzeniu sprawy Komisja:

1) składa do Marszałka Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego albo

2) informuje Marszałka Senatu o przyczynach niezłożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Art. 85b. Marszałek Senatu może zwrócić się do właściwych organów państwa z wnioskiem o podjęcie współpracy w celu wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Art. 85c. Projekt, o którym mowa w art. 85a ust. 3 pkt 1, oraz wnioski o wprowadzenie poprawek do tego projektu mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje. Art. 85d. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 80 ust. 2, przygotowywane jest w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Art. 85e. O wniesieniu do Sejmu inicjatywy ustawodawczej wykonującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Marszałek Senatu zawiadamia także Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

61)

3) wskazanie przedstawiciela Senatu upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad projektem ustawy.

2. O wniesieniu do Sejmu inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu zawiadamia Prezesa Rady Ministrów. Art. 84.59)

1. Projekt uchwały Senatu może być wniesiony przez komisję, senatorów lub senatora, chyba że Regulamin Senatu stanowi inaczej.

2. Marszałek Senatu może zażądać od wnioskodawcy uzasadnienia projektu uchwały.

3. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się w trzech czytaniach.

4. Do postępowania z projektami uchwał przepisy art. 77 ust. 1, art. 78 ust. 2, art. 79, art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 5, art. 81 i art. 82 stosuje się odpowiednio. Marszałek Senatu może zadecydować o skróceniu terminów, o których mowa w art. 80 ust.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 80 ust. 2, przygotowywane jest niezwłocznie.

5. Komisje mogą postanowić o łącznym rozpatrzeniu skierowanych do nich projektów uchwał. W takim przypadku we wspólnym sprawozdaniu komisje przedstawiają wniosek o przyjęcie projektów w formie jednego tekstu jednolitego albo wnioski o odrzucenie każdego projektu.

6. Projekt uchwały Senatu uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senackimi Marszałek Senatu może włączyć do projektu porządku obrad posiedzenia Senatu z pominięciem pierwszego czytania. Projekt przedstawia Senatowi upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy wnosząc o jego przyjęcie bez poprawek. Art. 84a. (uchylony).60) Art. 84b. (uchylony).60) Art. 84c. (uchylony).60)

58)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 uchwały wymienionej w odnośniku 3.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. wymienionej w odnośniku 7, a następnie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. wymienionej w odnośniku 4.

60) Dodany przez art. 1 pkt 8 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. wymienionej w odnośniku 7, a następnie uchylony przez art. 1 pkt 6 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. wymienionej w odnośniku 4.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. wymienionej w odnośniku 7, a następnie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. wymienionej w odnośniku 4.

62) Dodany przez art. 1 pkt 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. wymienionej w odnośniku 10.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 19 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.