Logowanie

Monitor Polski Nr 42, poz. 605 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-07
Data wydania:2010-06-01
Data wejscia w życie:2010-07-01
Data obowiązywania:2010-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 42, poz. 605 z 2010


Monitor Polski Nr 42                — 2168 —                Poz. 605


605

ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M. P. Nr 61, poz. 874, z 2007 r. Nr 19, poz. 231, z 2008 r. Nr 46, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 21, poz.

267) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład PKN wchodzą następujące:

1) komórki organizacyjne: a) Wydział Administracyjny, b) Wydział Certyfikacji, c) Wydział Informatyki, d) Wydział Koordynacji, e) Wydział Metodyki, f) Wydział Prac Normalizacyjnych, g) Wydział Relacji Zewnętrznych, h) Wydział Sprzedaży, i) Wydział Wydawnictw Normalizacyjnych, j) Wydział Zarządzania Finansami i Rachunkowości, k) Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, l) Zespół Prawny;

1)

2) samodzielne stanowiska pracy: a) Pełnomocnik Osobowych, Administratora Danych

b) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego, c) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, d) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, e) Pełnomocnik Prezesa do Spraw Systemu Zarządzania Jakością, f) Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, g) Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Zamówień Publicznych.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Prezes PKN może tworzyć i znosić komisje oraz zespoły jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania, w tym sposób ich finansowania.

2. Prezes PKN może powołać zespoły zadaniowe do wykonania określonego zadania, w skład których wchodzą pracownicy PKN.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 42, poz. 605 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 611 z 20102010-06-07

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 610 z 20102010-06-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 609 z 20102010-06-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 608 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 607 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 606 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 604 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 603 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 602 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 601 z 20102010-06-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 600 z 20102010-06-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.