Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 627 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-15
Data wydania:2010-06-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-06-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 627 z 2010


Monitor Polski Nr 44                — 2282 —                Poz. 627


627

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej Na podstawie art. 15 ust. 21 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.2)) ogłasza się:

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522 i Nr 94, poz. 602.

1) wykaz uczelni, których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz instytutów Polskiej Akademii Nauk uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Monitor Polski Nr 44                — 2283 —                Poz. 627


Załączniki do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. (poz. 627)

Załącznik nr 1

WYKAZ UCZELNI, KTÓRYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII, UPRAWNIONYCH DO WYBIERANIA PRZEDSTAWICIELI DO ZGROMADZENIA ELEKTORÓW DO RADY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

1) Katolicki Uniwersytet Lubelski: a) Wydział Nauk Humanistycznych, b) Wydział Teologii;

2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: a) Instytut Historii, b) Wydział Historyczny;

3) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11) Uniwersytet Szczeciński — Wydział Humanistyczny;

12) Uniwersytet Śląski w Katowicach — Wydział Nauk Społecznych;

13) Uniwersytet Warszawski — Wydział Historyczny;

14) Uniwersytet Wrocławski — Instytut Historyczny;

15) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — Wydział Humanistyczny;

16) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie — Wydział Humanistyczny;

17) Uniwersytet Zielonogórski — Wydział Humanistyczny;

18) Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie — Wydział Filologiczno-Historyczny;

19) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie — Wydział Humanistyczny;

20) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach — Wydział Humanistyczny;

21) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie — Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

— Wydział Humanistyczny;

4) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu — Wydział Nauk Historycznych;

5) Uniwersytet Gdański — Wydział Nauk Humanistycznych;

6) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie — Wydział Historyczny;

7) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie — Wydział Nauk Historycznych i Społecznych;

8) Uniwersytet Łódzki — Wydział Filozoficzno-Historyczny;

9) Uniwersytet Opolski — Wydział Historyczno-Pedagogiczny;

10) Uniwersytet Rzeszowski — Wydział Socjologiczno-Historyczny;

Załącznik nr 2

WYKAZ INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK UPRAWNIONYCH DO WYBIERANIA PRZEDSTAWICIELI DO ZGROMADZENIA ELEKTORÓW DO RADY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

1) Instytut Historii;

2) Instytut Historii Nauki;

3) Instytut Studiów Politycznych.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 627 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 632 z 20102010-06-15

  Komunikat Nr 6/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 631 z 20102010-06-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 630 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 629 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 8 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 628 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 626 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 625 z 20102010-06-15

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 624 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 623 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-17-10 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 622 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-16-10 o mianowaniu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 621 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. nr 1131-14-2010 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 620 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 1130-8-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 619 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. nr 1130-7-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 618 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 617 z 20102010-06-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pana Franciszka Gryciuka do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 616 z 20102010-06-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.