Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 631 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-15
Data wydania:2010-06-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-06-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 631 z 2010


Monitor Polski Nr 44                — 2287 —                Poz. 631


631

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 1 czerwca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl oraz www.efs.gov.pl;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 stosuje się od dnia 1 czerwca 2010 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013 obejmują: a) część ogólną dokumentu oraz opis Działań w części dotyczącej formy płatności, w których wprowadzono zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620), b) Priorytet I, w którym: — w Działaniu 1.2 rozszerzono typy operacji, umożliwiając finansowanie rozwoju nowych, niestosowanych dotychczas na szeroką skalę form wspierania ekonomii społecznej, — w Poddziałaniu 1.3.5: — — rozszerzono grupę docelową o ośrodki kuratorskie oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem, — — wprowadzono nowy typ operacji: projekty informacyjno-edukacyjne z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób przebywających w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach kuratorskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży zagrożonej wykluczeniem w wyniku konfliktu z prawem i młodzieży, która weszła w konflikt z prawem,

1)

c) Priorytet II, w którym: — wyłączono możliwość finansowania szkoleń obowiązkowych (np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), — w Poddziałaniu 2.1.3 umożliwiono realizację ponadregionalnych projektów mających na celu złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji, obejmujących udzielanie szerokiego wsparcia przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw, — w Poddziałaniu 2.3.1 wprowadzono nowego beneficjenta — Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, w celu umożliwienia realizacji projektu systemowego z zakresu profilaktyki chorób onkologicznych układu moczowego, d) Priorytet III, w którym: — w Poddziałaniu 3.1.2 wprowadzono nowy typ operacji: doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, — w Poddziałaniu 3.3.3 wprowadzono: — — nowy typ operacji: programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I—III szkół podstawowych, — — nowych beneficjentów: Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających Za Granicą oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, — w Poddziałaniu 3.4.1 wprowadzono nowego beneficjenta — Instytut Badań Edukacyjnych, — w Poddziałaniu 3.4.2 wprowadzono nowy typ operacji: opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych, e) Priorytet V, w którym w Poddziałaniu 5.1.1: — wprowadzono nowego beneficjenta — Rządowe Centrum Legislacji, — dokonano zmiany oznaczeń typów operacji, f) Priorytet VI, w którym: — w Poddziałaniu 6.1.1: — — podwyższono maksymalną wartość kwoty stypendium szkoleniowego, jakie może być przyznane osobom uczestniczącym w szkoleniu organizowanym w ramach projektu, do wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, — — usunięto osoby poszukujące pracy z katalogu grup docelowych,

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

Monitor Polski Nr 44                — 2288 —                Poz. 631


— — przywrócono możliwość ubiegania się przez powiatowe urzędy pracy o środki na realizację projektu w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)), w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy), — w Działaniu 6.2: — — doprecyzowano kwestię wyłączenia ze wsparcia osób posiadających wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego, — — określono, że wsparcie pomostowe może zostać przyznane od dnia zawarcia z uczestnikiem projektu umowy o przyznanie wsparcia pomostowego, — — przywrócono możliwość ubiegania się przez powiatowe urzędy pracy o środki na realizację projektu w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy), — w Działaniu 6.3: — — zmieniono definicję i zakres „oddolnej inicjatywy lokalnej”, w tym m.in. zrezygnowano ze wspierania projektów przyczyniających się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), a także umożliwiono realizację projektów z zakresu rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich, — — doprecyzowano kwalifikowalność uczestników projektu, wskazując na wiek aktywności zawodowej, g) Priorytet VII, w którym: — w Poddziałaniu 7.1.3: — — wskazano, że szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej powinny dotyczyć

2)

w szczególności realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej, — — wprowadzono nowe typy operacji: — — — organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, — — — rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, — — — prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych), — — — opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, — — rozszerzono grupy docelowe o jednostki samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorców, media lokalne i regionalne (w odniesieniu do działań regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie upowszechnienia i promocji ekonomii społecznej), — w Poddziałaniu 7.2.1: — — wprowadzono nowy typ operacji: działania prowadzące do osiągnięcia trwałości (określenia długookresowych źródeł finansowania) utworzonych aktywnych form integracji społecznej, w tym centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej itd., — — umożliwiono udzielanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) uchodźcom, cudzoziemcom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objętym ochroną uzupełniającą wspieranym z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (EFU), pod warunkiem że nie korzystają z tych samych form wsparcia w ramach projektów EFS i EFU,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.

Monitor Polski Nr 44                — 2289 —                Poz. 631


— — wyłączono możliwość realizacji następujących typów operacji (ich realizacja jest dostępna w ramach Poddziałania 7.1.3): — — — organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, — — — rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, — — — prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych), — — doprecyzowano kwalifikowalność uczestników projektów, wskazując na wiek aktywności zawodowej, — — podwyższono maksymalną wartość kwoty stypendium szkoleniowego, jakie może być przyznane osobom uczestniczącym w szkoleniu organizowanym w ramach projektu, do wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, — w Poddziałaniu 7.2.2: — — wprowadzono umożliwiając: nowe typy operacji,

integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, a także umożliwiono realizację projektów z zakresu rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, — — doprecyzowano kwalifikowalność uczestników projektów, wskazując na wiek aktywności zawodowej, h) Priorytet VIII, w którym: — wyłączono możliwość finansowania szkoleń obowiązkowych (np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), — w Poddziałaniu 8.1.2: — — doprecyzowano zapisy dotyczące realizacji projektów z zakresu outplacementu, w tym: — — — zmieniono brzmienie zapisów dotyczących grupy docelowej z „osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika” na „osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, w celu ograniczenia wątpliwości interpretacyjnych, — — — określono, które elementy wsparcia outplacementowego są obowiązkowe, a które fakultatywne, — — — wprowadzono dwie nowe formy wsparcia outplacementowego: staże i praktyki zawodowe oraz subsydiowanie zatrudnienia, — — doprecyzowano pojęcie rejestracji działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, wprowadzono możliwość przyznania dotacji osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, doprecyzowano, że wsparcie pomostowe może zostać przyznane od dnia zawarcia z uczestnikiem projektu umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, — — wprowadzono nowe wskaźniki realizacji Działania 8.1, za pomocą których mierzona będzie liczba osób, które skorzystały z dodatków relokacyjnych, motywacyjnych i środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także liczba utworzonych miejsc pracy dzięki otrzymaniu takich środków, — w Działaniu 8.2: — — wprowadzono definicję „doktoranta” i wskazano rodzaje stypendiów, jakie mogą otrzymać uczestnicy projektów w tym Działaniu, — — umożliwiono jednoczesną realizację wybranych typów operacji w trybie konkursowym (Poddziałanie 8.2.1) i systemowym (Poddziałanie 8.2.2),

— — — wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej (doradztwo, szkolenia, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe), — — — wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i kościelne osoby prawne), — — rozszerzono grupy docelowe o osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, — w Działaniu 7.3: — — zmieniono definicję i zakres „oddolnej inicjatywy lokalnej”, w tym m.in. zrezygnowano ze wspierania projektów przyczyniających się do szeroko rozumianej

Monitor Polski Nr 44                — 2290 —                Poz. 631


i) Priorytet IX, w którym: — w Poddziałaniu 9.1.2 wprowadzono nowy typ operacji: programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I—III szkół podstawowych, — w Działaniach 9.2 i 9.3 grupę docelową w Działaniu 9.2 poszerzono o szkoły policeal-

ne, jednocześnie wyłączając możliwość ich wspierania w Działaniu 9.3, j) zmiany o charakterze redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 631 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 632 z 20102010-06-15

  Komunikat Nr 6/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 630 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 629 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 8 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 628 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 627 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 626 z 20102010-06-15

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 625 z 20102010-06-15

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 624 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 623 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-17-10 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 622 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-16-10 o mianowaniu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 621 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. nr 1131-14-2010 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 620 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 1130-8-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 619 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. nr 1130-7-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 618 z 20102010-06-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 617 z 20102010-06-15

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pana Franciszka Gryciuka do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 616 z 20102010-06-15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.