Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 651 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-02
Data wydania:2010-05-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-07-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 651 z 2010


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 47                — 2389 —                Poz. 651


651

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje: §

1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 72, poz.

913) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 19, poz. 193), w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5.3.1. Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: Typ wskaźnika Wskaźnik Liczba młodych rolników, którym udzielono pomocy Całkowita wartość inwestycji (euro) Rezultat Wzrost wartości dodanej brutto we wspartych gospodarstwach Wzrost gospodarczy Oddziaływanie Wydajność pracy a) w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”: — część „Forma i wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie: „Forma i wysokość pomocy finansowej Jednorazowa premia w wysokości 75 000 zł (19 212 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Kwota premii nie przekracza równowartości 70 000 euro, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).”, — część „Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania” otrzymuje brzmienie: „Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania Wartość docelowa 2007—2013 24 117 315 000 000 119 % wartości bazowej Wzrost o 50,1 % (w tym z PROW 0,41 %) Wzrost o 47,8 % (w tym z PROW 0,49 %) Wartość docelowa: 22 270 euro/osobę” a) niepowodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000, b) uzyskiwania decyzji właściwego organu dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, rezerwatów przyrody itp.”, — w części „Poziom wsparcia” dodaje się akapit w brzmieniu: „W przypadku operacji z zakresu retencji wodnej, realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check), wymagany krajowy wkład środków

Produkt

b) w działaniu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”: — w części „Forma i wysokość pomocy” w schemacie II pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 651 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 653 z 20102010-07-02

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 652 z 20102010-07-02

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 23 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 650 z 20102010-07-02

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 649 z 20102010-07-02

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 70. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 648 z 20102010-07-02

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-16 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-15 poz. 277

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.