Logowanie

Monitor Polski Nr 52, poz. 713 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-30
Data wydania:2010-07-08
Data wejscia w życie:2010-08-16
Data obowiązywania:2010-07-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 52, poz. 713 z 2010


Monitor Polski Nr 52                — 2556 —                Poz. 713


713

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: §

1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 70, poz.

897) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uchwała określa warunki i zasady sprzedaży monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, zwanych dalej „wartościami kolekcjonerskimi”, niezależnie od daty ich wyemitowania przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sprzedaż wartości kolekcjonerskich dokonywana jest po cenie sprzedaży ustalonej w trakcie aukcji bezpośrednio poprzedzającej sprzedaż danej wartości kolekcjonerskiej; dla wartości kolekcjonerskich, które wcześniej nie były wystawiane na aukcji, cena sprzedaży określana jest zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.”;

3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Dla każdego rodzaju wartości kolekcjonerskiej z danej emisji prowadzone są odrębne aukcje.

2. Dla wartości kolekcjonerskich, które nie zostały sprzedane w trakcie pierwszej aukcji, mogą być organizowane aukcje dodatkowe, w ramach których cena wywoławcza określana jest na poziomie ceny sprzedaży ustalonej w trakcie aukcji bezpośrednio poprzedzającej sprzedaż danej wartości kolekcjonerskiej.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich następuje po cenie sprzedaży ustalonej w wyniku rozstrzygnięcia aukcji, równej lub wyższej od ceny wywoławczej określonej zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 i 4.

1)

2. Członek Zarządu NBP, nadzorujący DES:

1) akceptuje określoną przez DES cenę wywoławczą, o której mowa w ust. 1, oraz akceptuje określoną przez DES cenę sprzedaży wartości kolekcjonerskich, dla których nie były wcześniej organizowane aukcje, w przypadku ich sprzedaży poza aukcją internetową;

2) akceptuje przygotowane przez DES ogłoszenie o aukcji, w zakresie określonym w § 5 ust. 4 pkt 2—7 załącznika do uchwały;

3) na wniosek DES, złożony przed rozpoczęciem aukcji, może dokonać zmian w zakresie przewidzianym w pkt

2.

3. Cena wywoławcza złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz banknotów kolekcjonerskich określana jest z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z ich produkcją, kosztów ich przygotowania do sprzedaży oraz marży NBP. Cena wywoławcza zawiera także należny podatek VAT. W ten sam sposób określana jest cena sprzedaży złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz banknotów kolekcjonerskich, które nie były wcześniej wystawiane na aukcji, w przypadku ich sprzedaży poza aukcją w trybie określonym w § 3 ust.

2. 4. Ceny wywoławcze dla numizmatów i ceny sprzedaży numizmatów, w przypadku ich sprzedaży w trybie określonym w § 3 ust. 2, NBP określa na podstawie dostępnych danych rynkowych dotyczących kształtowania się ich cen.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie: „§

11. Do sprzedaży numizmatów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, stosuje się przepisy § 2—5.”;

6) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: a) w § 2: — pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) limit sprzedaży — nieprzekraczalną łączną wartość możliwych do złożenia ofert (20 000 zł lub 15-krotność gwarancji złożonych przez uczestnika), a dodatkowo, jeżeli w ramach danej aukcji zostaną określone limity ilościowe — liczbę sztuk monet lub banknotów możliwych do nabycia, ustalaną w ramach każdej aukcji odrębnie dla uczestnika instytucjonalnego i uczestnika indywidualnego;”,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709.

Monitor Polski Nr 52                — 2557 —                Poz. 713


— pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) gwarancja — dokument potwierdzający zawarcie umowy gwarancyjnej z bankiem lub instytucją finansową, będący zobowiązaniem banku lub instytucji finansowej do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec NBP. Gwarancja składana jest w NBP przez krajowych i zagranicznych uczestników indywidualnych i instytucjonalnych i obejmuje wszystkie aukcje, których termin rozliczenia upływa przed jej terminem zapadalności;”, b) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Uczestnicy chcący składać w jednej aukcji oferty o łącznej wartości większej niż 20 000 zł obowiązani są do dostarczenia gwarancji w terminie 7 dni roboczych przed aukcją na adres: Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Kolekcjoner — gwarancja”. Gwarancja umożliwi licytowanie wartości kolekcjonerskich do wartości 15-krotności sumy gwarancyjnej dla każdej z aukcji odrębnie (wartości zleceń z poszczególnych aukcji nie sumują się), w okresie jej trwania. 1b. Uczestnicy mogą podwyższać wysokość złożonych gwarancji oraz cofać gwarancje przed terminem ich zapadalności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10; NBP przyjmie dyspozycje zwrotu gwarancji po rozliczeniu transakcji nimi objętych.”, c) w § 5: — ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dla każdego rodzaju wartości kolekcjonerskiej z danej emisji prowadzone są, zgodnie z ogłoszeniem, odrębne aukcje.”, — w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) ilościowe limity sprzedaży w przypadku ich ustanowienia;”, d) w § 6: — ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Składając ofertę, uczestnik aukcji podaje oferowaną przez siebie cenę jednostkową, nie niższą od ceny wywoławczej, oraz liczbę wartości kolekcjonerskich, które zamierza kupić.”, — ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Łączna liczba wartości kolekcjonerskich na jednej aukcji, objętych ofertami jednego uczestnika aukcji, nie może być większa niż liczba wartości kolekcjonerskich wystawionych na aukcji, z uwzględnieniem ilościowych limitów sprzedaży po-

danych w ogłoszeniu (w przypadku ich ustanowienia) oraz ograniczenia łącznej wartości złożonych ofert (20 000 zł lub 15-krotność gwarancji).”, e) w § 7: — ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustalenie ceny sprzedaży następuje na podstawie ofert złożonych przez uczestników aukcji. Ceną sprzedaży jest cena równoważąca popyt z podażą.”, — dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Uczestnicy, którzy na danej aukcji złożyli oferty z ceną jednostkową równą ustalonej cenie sprzedaży, mają zapewnione kupno jednej sztuki licytowanej wartości, bez względu na poziom redukcji, o której mowa w ust. 8.”, f) w § 8: — ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Dane niezbędne do dokonania płatności za zakupione wartości kolekcjonerskie zamieszczane są w informacji widocznej po zalogowaniu się odbiorcy instytucjonalnego na jego konto.

3. Odbiorca instytucjonalny wpłaca na wskazany rachunek należną kwotę w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, przy czym w polu „tytułem” polecenia przelewu obowiązany jest podać numer zamówienia. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek NBP.”, — dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: „10. W przypadku naruszenia regulaminu sprzedaży przez uczestników, którzy złożyli w NBP gwarancje, polegającego na niezapłaceniu za wylicytowane wartości kolekcjonerskie, NBP będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 6 % niezapłaconych kwot, które będzie dochodzone z gwarancji.

11. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionych wartości kolekcjonerskich uczestnicy mogą zgłaszać reklamację kupionych wartości kolekcjonerskich w ciągu roku od dnia dokonania zakupu w miejscu odbioru wartości kolekcjonerskich. Prawo do reklamacji nie obejmuje wad fizycznych wartości kolekcjonerskich powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi przez uczestników. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu reklamowanych wartości kolekcjonerskich.”, g) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie naruszenia regulaminu przez uczestnika, jego konto zostanie zablokowane na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Odblokowanie konta może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski

Monitor Polski Nr 52                — 2558 —                Poz. 713


o odblokowanie konta należy zgłaszać na adres podany na stronie internetowej systemu „Kolekcjoner” lub składać w oddziale okręgowym NBP. Wnioski te będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpływu. W przypadku ponownego naruszenia regulaminu konto uczestnika może zostać zlikwidowane, bez prawa do ponownego zarejestrowania przed upływem 12 miesięcy.”.

§

2. Do aukcji, które rozpoczęły się przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

pobierz plik

Monitor Polski Nr 52, poz. 713 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.