Logowanie

Monitor Polski Nr 52, poz. 714 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-30
Data wydania:2010-07-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-07-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 52, poz. 714 z 2010


Monitor Polski Nr 52                — 2559 —                Poz. 714


714

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia3). Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1)

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 13, poz. 135).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. (poz. 714)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie;

2) Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;

3) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

4) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi;

5) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

6) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

7) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach;

8) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

9) Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

10) Instytut Kolejnictwa w Warszawie;

11) Instytut Morski w Gdańsku;

12) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

13) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

14) Akademia Morska w Gdyni;

15) Akademia Morska w Szczecinie;

16) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

29) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

30) Morska Służba w Gdyni; Poszukiwania i Ratownictwa

17) Izba Morska w Szczecinie;

18) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

19) Urząd Morski w Gdyni;

20) Urząd Morski w Słupsku;

21) Urząd Morski w Szczecinie;

22) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

23) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;

24) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;

25) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

26) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;

27) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

28) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;

31) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie;

32) Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 52, poz. 714 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.