Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-08-10
Data wejscia w życie:2010-08-21
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 2010


Monitor Polski Nr 56                — 2641 —                Poz. 763


763

ZARZĄDZENIE Nr 57 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców Na podstawie art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

1)

§

2. Traci moc zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (M. P. Nr 48, poz. 567 i Nr 58, poz. 661). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do zarządzenia nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. (poz. 763)

STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW §

1. Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Szefem Urzędu”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. §

2. Urzędem kieruje Szef Urzędu przy pomocy zastępców Szefa Urzędu, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w §

3. §

3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Legalizacji Pobytu;

2) Departament Pomocy Socjalnej;

3) Departament Postępowań Uchodźczych;

4) Biuro Finansów;

5) Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców;

6) Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej;

7) Biuro Prawne;

8) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

9) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji;

10) Wydział Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 770 z 20102010-08-13

  Komunikat Nr 8/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 769 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 768 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 767 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 766 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 765 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 764 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 762 z 20102010-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 761 z 20102010-08-13

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 760 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.