Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 766 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-08-05
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 766 z 2010


Monitor Polski Nr 56                — 2644 —                Poz. 766


766

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011 Na podstawie art. 84 ust. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) ogłasza się górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych

1)

na rok 2011, które są określone w załączniku do obwieszczenia. Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 766)

GÓRNE I DOLNE GRANICE STAWEK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH NA ROK 2011 Dolne granice stawek (zł/j.m.) 4 1,08 0,38 1,29 1,93 0,44 0,26 0,29 0,33 0,38 m3 m3 2,62 0,00 1,20 0,56 1,23 0,34 0,40 0,34 3,38 0,13 0,28 0,68 0,35 0,46 1,70 Górne granice stawek (zł/j.m.) 5 5,27 1,73 6,25 9,46 2,02 1,10 1,30 1,47 1,73 12,89 0,00 5,70 2,65 5,86 1,51 1,83 1,51 16,76 0,27 1,22 3,19 1,61 2,14 8,37

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rodzaj kopaliny 2 Alabastry Amfibolity Anhydryty Baryty Bazalty Chalcedonity Diabazy Dolomity Gabra Gaz ziemny wysokometanowy Metan z węgla kamiennego Gaz ziemny pozostały Gipsy Gliny ogniotrwałe i ceramiczne Gnejsy Granity Hornfelsy Kamienie ozdobne i półszlachetne Kreda jeziorna Kreda pisząca Kwarc Kwarcyty Łupki Magnezyty

Jednostka miary (j.m.) 3 t t t t t t t t t tys. tys. t t t t t kg t t t t t t tys. m3

Monitor Polski Nr 56                — 2645 —                Poz. 766


1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Margle Marmury Melafiry Opoki Piaski i żwiry Piaskowce Porfiry Ropa naftowa

2

3 t t t t t t t t t t g Au (w rudzie) t t t t m3 t t m3 t t t m3 m3 t t t t t m3 m3 t t t t

4 0,20 1,30 0,40 0,26 0,24 0,29 0,29 13,60 1,08 0,97 0,19 0,29 1,37 0,34 2,13 0,89 0,55 0,68 0,87 1,08 0,89 0,34 0,29 0,89 0,26 0,29 0,29 0,57 0,99 0,90 0,00 0,34 2,13 1,30 1,30

5 0,71 6,31 1,85 1,10 0,99 1,31 1,30 67,85 5,26 4,71 0,68 1,30 6,73 1,51 10,51 4,24 2,57 3,19 4,21 5,27 4,24 1,51 1,30 4,24 1,10 1,30 1,28 2,69 4,83 4,30 0,00 1,51 10,51 6,31 6,31

Rudy cynkowo-ołowiowe Rudy miedzi Rudy złota Serpentynity Siarka rodzima Sjenity Skały diatomitowe Solanki Sole Surowce bentonitowe Surowce ilaste pozostałe Surowce kaolinowe Surowce skaleniowe Szarogłazy Torfy Torfy lecznicze (borowiny) Trawertyny Tufy Wapienie Węgiel brunatny Węgiel kamienny Wody lecznicze Wody termalne Zieleńce Ziemia krzemionkowa Zlepieńce Inne kopaliny

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 766 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 770 z 20102010-08-13

  Komunikat Nr 8/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 769 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 768 z 20102010-08-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 767 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 765 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 764 z 20102010-08-13

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 20102010-08-13

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 762 z 20102010-08-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 761 z 20102010-08-13

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 760 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 20102010-08-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.