Logowanie

Monitor Polski Nr 66, poz. 847 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-24
Data wydania:2010-09-15
Data wejscia w życie:2010-09-24
Data obowiązywania:2010-09-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 66, poz. 847 z 2010


Monitor Polski Nr 66                — 3443 —                Poz. 847


847

ZARZĄDZENIE Nr 69 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1)

§

1. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M. P. Nr 67, poz. 597). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik do zarządzenia nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. (poz. 847)

STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO §

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595), do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. §

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

2) Departament Finansowy;

3) Departament Funduszy Europejskich;

4) Departament Legislacyjny;

5) Departament Mecenatu Państwa;

6) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

7) Departament Ochrony Zabytków;

8) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

9) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;

10) Departament Współpracy z Zagranicą;

11) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

12) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

13) Biuro Kadr i Szkolenia;

14) Biuro Ministra;

15) Biuro Obsługi Prawnej;

16) Centrum Informacyjne. §

3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapewniają w szczególności:

1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

2) Departament Finansowy;

3) Departament Funduszy Europejskich;

4) Departament Legislacyjny;

5) Departament Mecenatu Państwa;

6) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

7) Departament Ochrony Zabytków;

8) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

9) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;

10) Departament Współpracy z Zagranicą. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 66, poz. 847 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 851 z 20102010-09-24

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 850 z 20102010-09-24

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 849 z 20102010-09-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 848 z 20102010-09-24

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 846 z 20102010-09-24

  Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

  jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji Urzędu MiejskiegoCzy w związku ze zmianą znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowazeniu (...)

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.