Logowanie

Monitor Polski Nr 69, poz. 861 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-04
Data wydania:2010-09-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 69, poz. 861 z 2010


Monitor Polski Nr 69                — 3924 —                Poz. 861


861

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje: §

1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 19, poz.

193) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 47, poz.

651) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 3: a) w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.3 „Środowisko i gospodarka gruntami” w części „Stan wód i gospodarka wodna” po akapicie siedemnastym dodaje się akapit w brzmieniu: „Biorąc pod uwagę ponowne wystąpienie w 2010 r. klęski powodzi, która wyrządziła szkody w gospodarstwach rolnych na ponad 1 400 000 000 zł, oraz istotne zagrożenie, jakie mogą nieść w przyszłości różnego rodzaju katastrofy naturalne (np. huragany, wyładowania atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary), jest konieczne podejmowanie działań zabezpieczających i naprawa zaistniałych zniszczeń.”, b) w podrozdziale 3.2 „Strategia wybrana pod kątem uwzględnienia mocnych i słabych stron” dodaje się akapit w brzmieniu: „Program stworzy też możliwość podejmowania działań w zakresie zabezpieczenia przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.”;

2) w rozdziale 4 w podrozdziale 4.2 w części „Synergia pozytywna” po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu: „Na utrzymanie konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa wpłynie możliwość podejmowania w ramach Programu działań zapobiegawczych i naprawczych w związku ze zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych.”;

3) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.1 „Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”: a) w działaniu „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”: — część „Liczba beneficjentów” otrzymuje brzmienie: „Liczba beneficjentów 1 500 000 uprawnionych do uzyskania wsparcia, przewidywana łączna liczba beneficjentów w latach 2007—2013 jest szacowana na 173 000.”, — część „Finansowanie” otrzymuje brzmienie: „Finansowanie Koszt całkowity — 147 500 000 euro Wydatki publiczne — 118 000 000 euro”, — części „Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania” i „Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe” otrzymują brzmienie:

„Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania Typ wskaźnika Produkt Rezultat Wskaźnik Liczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy Liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy Wydajność pracy Wartość docelowa 2007—2013 11 000 162 000 107 % wartości bazowej Wzrost o 47,8 % (w tym z PROW 0,49 %) Wartość docelowa: 22 270 euro/osobę

Oddziaływanie

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

Monitor Polski Nr 69                — 3925 —                Poz. 861


Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe Typ wskaźnika Rezultat Wskaźnik Liczba wykonanych usług Wartość docelowa 2007—2013 430 000”

3) odtworzenie plantacji wieloletnich;

4) odtworzenie parku maszynowego;

5) przywrócenie funkcjonalności infrastruktury technicznej w gospodarstwie rolnym. Zakres działania Pomoc jest przeznaczona na inwestycje związane z przywracaniem potencjału produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej lub rybnej, w gospodarstwach dotkniętych klęską żywiołową. Wypłaconą pomoc należy wykorzystać na inwestycje w gospodarstwie rolnym przyczyniające się do odtworzenia bazy produkcyjnej przydatnej do prowadzenia działalności rolniczej, w tym budynków i budowli, również takich, które przyczyniają się do utrzymania w dobrym stanie sprzętu i infrastruktury technicznej, odtworzenia infrastruktury technicznej, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia produkcji rolnej, stada zwierząt gospodarskich. W wyniku odtworzenia potencjału produkcyjnego możliwa jest zmiana profilu prowadzonej działalności rolniczej. W celu zapewnienia postępu technologicznego w gospodarstwach dotkniętych klęską żywiołową dopuszcza się wyłącznie zakup nowych rzeczy, w tym maszyn i urządzeń. Wykorzystanie pomocy jest dokumentowane dowodami poniesienia wydatków. Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się beneficjentom, w których gospodarstwach w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zostały poniesione straty w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach, inwentarzu żywym i plantacjach wieloletnich) w wysokości równej co najmniej kwocie 10 tys. zł. Pomoc może być wykorzystana na operacje:

1) uzasadnione pod względem wysokości kosztów;

2) niewspółfinansowane z innych środków publicznych;

3) spełniające wymagania określone przepisami prawa;

4) które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu. Rodzaj inwestycji W ramach działania są wspierane inwestycje służące produkcji rolnej, w szczególności:

1) budowa, remont lub modernizacja budynków lub budowli, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt;

b) po działaniu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” dodaje się działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” w brzmieniu: „Nazwa działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Kod działania

126. Podstawa prawna Art. 20 lit. b ppkt vi rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.). Art. 55 oraz pkt 5.3.1.2.6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.). Uzasadnienie W 2010 r. wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej intensywne opady atmosferyczne (w tym gradobicia), które stały się przyczyną powodzi i osuwisk ziemi; spowodowały one znaczne straty zarówno w uprawach, jak i w majątku służącym do produkcji rolnej. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jest trudne do przewidzenia i może nastąpić także w przyszłości, doprowadzając do zniszczeń w gospodarstwach rolnych. Dlatego istnieje potrzeba uwzględnienia w Programie wsparcia inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku takich zdarzeń. Cele działania Odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, w tym inwentarza żywego oraz plantacji wieloletnich, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Cele szczegółowe działania:

1) przywrócenie funkcjonalności budynkom lub budowlom w gospodarstwach rolnych;

2) odtworzenie produkcji zwierzęcej przez zakup inwentarza żywego;

Monitor Polski Nr 69                — 3926 —                Poz. 861


2) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym drogi wewnętrzne, ujęcia wody, instalacje elektryczne;

3) odtwarzanie sadów lub plantacji wieloletnich;

4) zakup, instalacja lub budowa wyposażania sadów, plantacji wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych;

5) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń do produkcji rolnej. Definicja beneficjenta Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę grantu. Maksymalna wysokość grantu wynosi 130 % wartości strat w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach, inwentarzu żywym, sadach i plantacjach wieloletnich), przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo w okresie realizacji Programu. Kwota pomocy może stanowić maksymalnie 90 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Finansowanie Koszt całkowity: 111 111 111 euro Wydatki publiczne: 100 000 000 euro

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania Typ wskaźnika Wskaźnik Łączna powierzchnia objęta działaniami zapobiegawczymi lub odtworzeniowymi związanymi z naturalnymi katastrofami Całkowita wartość inwestycji (euro)

4) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.3 „Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: a) w części „Uzasadnienie” dodaje się akapit w brzmieniu: „Preferencyjne warunki wsparcia mogą być zastosowane dla gospodarstw, które poniosły straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.”, b) część „Poziom pomocy” otrzymuje brzmienie: „Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie: Wartość docelowa 2007—2013 40 600 ha 111 111 111”

Produkt

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji;

2) 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w gospodarstwie, w którym wystąpiły straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Minimalna wartość strat zostanie określona w przepisach krajowych.”;

5) rozdział 7 „INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)” otrzymuje brzmienie:

„7. INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES) Kod działania 111 112 113 114 121, 144 123 125 Nazwa działania/oś 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Ułatwianie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Modernizacja gospodarstw rolnych Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Wydatki publiczne 40 000 000,00 420 000 000,00 2 549 600 000,00 118 000 000,00 1 849 068 111,00 932 000 000,00 637 531 111,00 Wydatki prywatne* 0,00 0,00 0,00 29 500 000,00 2 773 602 168,00 2 796 000 000,00 0,00 Koszt całkowity 40 000 000,00 420 000 000,00 2 549 600 000,00 147 500 000,00 4 622 670 279,00 3 728 000 000,00 637 531 111,00

Monitor Polski Nr 69                — 3927 —                Poz. 861


126

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działania informacyjne i promocyjne Zobowiązania z okresu 2004—2006 dla działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” Grupy producentów rolnych

100 000 000,00

11 111 111,00

111 111 111,00

132 133 141 142

80 000 000,00 30 000 000,00 590 000 000,00 140 000 000,00 7 486 199 222,00

0,00 12 857 143,00 0,00 0,00

80 000 000,00 42 857 143,00 590 000 000,00 140 000 000,00

RAZEM Oś I

*

5 623 070 422,00 13 109 269 644,00

przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działania

Nazwa działania/oś 2 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Wydatki publiczne

Wydatki prywatne

Koszt całkowity

211, 212

2 448 750 000,00

0,00

2 448 750 000,00

214 221, 223

2 314 861 111,00 513 501 520,00

0,00 0,00

2 314 861 111,00 513 501 520,00

226

100 000 000,00 5 377 112 631,00

0,00 0,00

100 000 000,00 5 377 112 631,00

RAZEM Oś II

Kod działania 311 312 321 322, 323, 313

Nazwa działania/oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie biorstw i rozwój mikroprzedsiędla gospodarki

Wydatki publiczne 345 580 000,00 1 023 583 600,00 1 541 317 542,00 589 580 000,00 3 500 061 142,00

Wydatki prywatne* 345 580 000,00 1 023 583 600,00 0,00 0,00 1 369 163 600,00

Koszt całkowity 691 160 000,00 2 047 167 200,00 1 541 317 542,00 589 580 000,00 4 869 224 742,00

Podstawowe usługi i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi

RAZEM Oś III

*

przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działania 4.1/413 4.21

Nazwa działania/oś 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy

Wydatki publiczne 620 500 000,00 15 000 000,00

Wydatki prywatne* 403 115 385,00 0,00

Koszt całkowity 1 023 615 385,00 15 000 000,00

Monitor Polski Nr 69                — 3928 —                Poz. 861


4.31

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

152 000 000,00 787 500 000,00

0,00 403 115 385,00

152 000 000,00 1 190 615 385,00

RAZEM tylko Oś IV RAZEM Oś l, ll, III, IV

*

17 150 872 995,00 7 395 349 407,00 24 546 222 402,00

przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działania —

Nazwa działania Pomoc Techniczna

Wydatki publiczne 266 600 000,00

Wydatki prywatne 0,00

Koszt całkowity 266 600 000,00

RAZEM PROW 2007—2013

17 417 472 995,00 7 395 349 407,00

24 812 822 402,00”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

pobierz plik

Monitor Polski Nr 69, poz. 861 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 864 z 20102010-10-04

  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie objęcia przez samorządy województw udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 863 z 20102010-10-04

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 862 z 20102010-10-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 860 z 20102010-10-04

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 859 z 20102010-10-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni na Pomorzu Gdańskim - w Lasach Piaśnickich, Lesie Szpegawskim i Mniszku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.