Logowanie

Monitor Polski Nr 72, poz. 920 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-13
Data wydania:2010-10-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 72, poz. 920 z 2010


Monitor Polski Nr 72                — 4032 —                Poz. 920


920

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r. ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 74 partie polityczne. Sprawozdania złożyły także partie: Partia Piratów (EwP 282)2) oraz Polska Patriotyczna (EwP 289), wykreślone z ewidencji w 2009 r. Ponadto

1)

— z naruszeniem ustawowego terminu — sprawozdania złożyły partie: Polska Partia Ekologiczna (EwP

144) oraz Wolność i Praworządność (EwP 236). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 78 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:

1. przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 34 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2. przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 35 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3. odrzucić sprawozdania 9 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. (poz. 920)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji w 2009 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2009 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP

12)

2. Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP

21)

3. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP

34)

4. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP

49)

5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP

58)

6. Unia Pracy (EwP

62)

7. Forum Samorządowe (EwP

73)

8. Ruch Katolicko-Narodowy (EwP

76)

9. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP

87)

10. Porozumienie Polskie (EwP

90)

11. Prawo i Sprawiedliwość (EwP

124)

12. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

131)

13. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP

136)

14. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP

170)

15. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

176)

16. Stronnictwo Pracy (EwP

196)

17. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

197)

18. Stronnictwo Narodowe (EwP

203)

19. Partia Rozwoju (EwP

205)

20. Polska Partia Pracy (EwP

211)

21. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP

215)

22. Nowa Lewica (EwP

220)

23. Unia Lewicy III RP (EwP

227)

24. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP

231)

25. Ruch Patriotyczny (EwP

232)

26. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP

234)

27. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP

243)

28. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP

246)

29. Porozumienie Pokoleń (EwP

252)

30. Obrona Narodu Polskiego (EwP

257)

31. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP

276)

32. Elektorat (EwP

281)

33. Europa Wolnych Ojczyzn (EwP

293)

34. Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Monitor Polski Nr 72                — 4033 —                Poz. 920


Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2009 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP

4) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Ruch Odbudowy Polski (EwP

5) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Polska Partia Odnowy Kraju (EwP

31) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

4. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP

33) Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.

5. Polska Wspólnota Narodowa (EwP

48) Wskazane uchybienia polegają na: — przyjęciu od jednej osoby wpłat w kwocie przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, — nieprowadzeniu rachunkowości zgodnie z wymogami ustawowymi.

6. Liga Polskich Rodzin (EwP

53) Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości zgodnie z wymogami ustawowymi.

7. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP

88) Wskazane uchybienia polegają na: — przyjęciu wpłaty dokonanej na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej, — wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

8. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP

113) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

9. Racja Polskiej Lewicy (EwP

140) Wskazane uchybienia polegają na: — przyjęciu jednorazowych wpłat gotówkowych przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę, — wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

10. Polska Partia Ekologiczna (EwP

144) Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

11. Liga Obrony Suwerenności (EwP

148) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Komunistyczna Partia Polski (EwP

152) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

13. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP

155) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

14. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

162) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

15. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP

193) Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.

16. Przymierze dla Polski (EwP

200) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

17. Związek Weteranów Wojny (EwP

212) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

18. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP

219) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

19. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP

229) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

20. Wolność i Praworządność (EwP

236) Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

21. Związek Słowiański (EwP

253) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

22. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP

258) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

23. Partia Kobiet (EwP

259) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

24. Partia Zielonych (EwP

260) Wskazane uchybienia polegają na: — nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach, — wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

Monitor Polski Nr 72                — 4034 —                Poz. 920


25. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP

261) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

26. Samoobrona Patriotyczna (EwP

268) Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.

27. Libertas (EwP

270) Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości zgodnie z wymogami ustawowymi.

28. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” (EwP

272) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

29. Stronnictwo „Piast” (EwP

277) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

30. Polska Lewica (EwP

279) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

31. Partia Piratów (EwP

282) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

32. Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP

283) Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.

33. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP

285) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

34. Polska Socjalistyczna (EwP

287) Partia Robotnicza

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

35. Polska Patriotyczna (EwP

289) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2009 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP

2) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez partię dochodów z majątku ze źródeł niedozwolonych.

2. Unia Polityki Realnej (EwP

23) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek: — niezawierania wszystkich informacji dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy gospodarka ta była prowadzona zgodnie z wymogami ustawowymi, — spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

3. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP

160) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezawierania wszystkich informacji dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy gospodarka ta była prowadzona zgodnie z wymogami ustawowymi.

4. Polska Partia Narodowa (EwP

180) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezawierania wszystkich informacji dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy gospodarka ta była prowadzona zgodnie z wymogami ustawowymi.

5. Zieloni 2004 (EwP

182) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

6. Socjaldemokracja Polska (EwP

191) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

7. Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska (EwP

213) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek: — gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym, — pozyskiwania środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

8. Prawica Rzeczypospolitej (EwP

266) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

9. Partia Regionów (EwP

286) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 72, poz. 920 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 922 z 20102010-10-13

  Komunikat Nr 10/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 921 z 20102010-10-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 919 z 20102010-10-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 918 z 20102010-10-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 917 z 20102010-10-13

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 916 z 20102010-10-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 915 z 20102010-10-13

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 914 z 20102010-10-13

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 913 z 20102010-10-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 912 z 20102010-10-13

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.