Logowanie

Monitor Polski Nr 74, poz. 945 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-22
Data wydania:2010-10-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 74, poz. 945 z 2010


Monitor Polski Nr 74                — 4406 —                Poz. 945


945

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:

1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

1)

2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019 i Nr 182, poz. 1228.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. (poz. 945)

Załącznik nr 1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011 Górna jednostkowa stawka opłaty 3 347,10 zł/kg 222,53 zł/kg 25,42 zł/dam3 254,27 zł/Mg 3,77 zł/m3 1,96 zł/m3 3,77 zł/m2

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7

Przedmiot opłaty 2 Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi Umieszczenie odpadów na składowisku Pobór wody podziemnej Pobór wody powierzchniowej śródlądowej Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska

8

24,33 zł

Monitor Polski Nr 74                — 4407 —                Poz. 945


Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2011*

T a be la A Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik Lp. 1 1 2 3 4 5 Wskaźnik 2 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZT-Cr) Zawiesina ogólna Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg 3 3,82 1,52 0,47 0,045 0,0127

T a be la B Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi Lp. 1 1 2 Fenole lotne Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla — CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform — CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen — PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro Substancja 2 Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg 3 40,68 111,25

T a be la C Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1 000 m3) wód chłodniczych Lp. 1 1 2 3 Wody chłodnicze 2 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C Jednostkowa stawka opłaty w zł/dam3 3 0,60 1,22 3,78

Monitor Polski Nr 74                — 4408 —                Poz. 945


T a be la D Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej Lp. 1 1 2 Typ powierzchni 2 Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.1)), portów morskich i lotnisk Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2 Jednostkowa stawka opłaty w zł/m2 3 0,26 0,062

3

0,051

4

0,077

5

0,037

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

T a be la E Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych Przedmiot opłaty 1 Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu Jednostkowa stawka opłaty w zł 2 0,243

T a be la F Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej Lp. 1 1 Woda podziemna Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 2 Woda powierzchniowa śródlądowa Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe Rodzaj pobranej wody 2 Jednostkowa stawka opłaty w zł/m3 3 0,102 0,060 0,087

0,051 0,036

Monitor Polski Nr 74                — 4409 —                Poz. 945


T a be la G Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Akrylonitryl (aerozol) Aldehydy alifatyczne i ich pochodne Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne Alkohole alifatyczne i ich pochodne Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne Aminy i ich pochodne Amoniak Arsen Azbest Benzen Benzo/a/piren Bizmut Cer Chlorek winylu (w fazie gazowej) Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217 Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC Chrom Cyna Cynk Tetrachlorek węgla Dwusiarczek węgla Dwutlenek siarki Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) Etery i ich pochodne Halony: 1211, 1301, 2402 Halony Heksafluorek siarki Kadm Ketony i ich pochodne Kobalt Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki Kwasy organiczne, ich związki i pochodne Mangan Metan (stawka w zł/Mg) Molibden Nikiel Oleje (mgła olejowa) Ołów Organiczne pochodne związków siarki Rodzaje gazów lub pyłów 2 Jednostkowa stawka zł/kg 3 38,95 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 0,39 340,58 340,58 7,78 340,58 16,23 121,64 19,47 170,30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

53,92 48,67 5,11 5,11 172,56 1,88 0,48 0,26 1,14 170,30 1,14 26,96 170,30 1,14 48,67 1,14 1,14 19,47 0,26 11,46 340,58 1,14 38,95 1,14

Monitor Polski Nr 74                — 4410 —                Poz. 945


1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Perfluorowęglowodory

2 Pierwiastki metaliczne i ich związki Pierwiastki niemetaliczne Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany Polichlorowane bifenyle Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki) Pyły nawozów sztucznych Pyły polimerów Pyły środków powierzchniowo czynnych Pyły węgla brunatnego Pyły węglowo-grafitowe, sadza Pyły ze spalania paliw Pyły pozostałe Rtęć Sole niemetali Substancje organiczne Tlenek węgla Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) Tlenki niemetali 1,1,1-trójchloroetan Węglowodory alifatyczne i ich pochodne Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne Wodorofluorowęglowodory Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe Związki heterocykliczne Związki izocykliczne

3 26,96 1,14 1,14 76,89 340,58 170,30 0,32 1,32 1,32 0,52 1,32 0,52 1,32 0,32 0,52 170,30 1,14 5,70 0,11 0,48 1,14 170,30 0,11 1,29 26,96 1,14 1,14 1,14

T a be la H Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych Lp. Rodzaj operacji technicznej Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej 3 5,32 0,32 2,83 2,83 2,17 1,53 3,15

1 1 2 3 4 5 6 7

2 Napełnianie zbiorników z dachem stałym Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym Napełnianie zbiorników podziemnych Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw Napełnianie cystern kolejowych Napełnianie cystern samochodowych Napełnianie zbiorników pojazdów

Monitor Polski Nr 74                — 4411 —                Poz. 945


T a be la I Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane Lp. Rodzaje kotłów Nominalna moc cieplna kotła w MW 3 ≤3 > 3 i ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa 4 15,90 zł/Mg 14,87 zł/Mg 24,63 zł/Mg 27,58 zł/Mg 20,95 zł/Mg 30,82 zł/Mg

1 I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 III IV 1 2 3 4 V 1 2 3

2 Kotły opalane węglem kamiennym Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego Kotły opalane koksem Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego Kotły opalane drewnem Kotły opalane olejem Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5 %) Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1 %) Olej opałowy (zawartość siarki od 1 % do 1,5 %) Olej napędowy Kotły opalane paliwem gazowym Gaz ziemny wysokometanowy Gaz ziemny zaazotowany Gaz płynny propan-butan

≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤1,4 > 1,4 i ≤5 ≤1,4 > 1,4 i ≤5 ≤5

21,15 zł/Mg 16,94 zł/Mg 24,32 zł/Mg 4,06 zł/Mg 8,41 zł/Mg 10,33 zł/Mg 16,37 zł/Mg 8,10 zł/Mg 1201,94 zł/106 m3 1501,73 zł/106 m3 840,41 zł/106 m3 1052,54 zł/106 m3 1,62 zł/Mg

T ab el a J

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa benzyny silnikowej BS gazu płynnego propan-butan LPG sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) 5 — — 6 7 18,70 8 15,27 sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) oleju napędoweg ON biodiesla BD

Monitor Polski Nr 74                Lp.                Rodzaj silnika spalinowego                1 68,55 43,96                2                3                4                1                Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. 26,02 37,89 — —                2                Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.—31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 17,41 24,90 — —                10,85                9,70                — 4412 —                3                Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.—31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 11,34 16,13 10,16                10,85                9,70                4                Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.—31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 5,90 8,10                12,03                8,36                7,44                5                Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 5,21 7,33                5,14                6,10                4,78                3,96                6                Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 63,59                4,46                5,18                3,38                2,73                7                Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.                42,18                —                —                22,13                18,76                Poz. 945


1 33,60 37,34 — — 13,58 12,25

2

3

4

5

6

7

8

Monitor Polski Nr 74                8                Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.—30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 20,07 22,04 — — 13,58 12,25                9                Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.—30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 12,98 14,29 11,30 13,37 10,25                10                Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r.—30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 6,81 7,34 5,75 6,83                9,29                — 4413 —                11                Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 6,33 6,66 5,29                5,87                5,00                12                Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 85,95 — —                6,20                4,01                3,35                13                Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. — —                —                44,65                41,29                14                Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. —                —                —                51,81                46,88                15                Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.—30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1                —                —                13,70                18,71                14,12        Poz. 945


1 — — — 11,07 14,62 10,96

2

3

4

5

6

7

8

Monitor Polski Nr 74                16                Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.—30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 — — 6,43 9,13 10,71 7,66                17                Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.—30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 — — 5,36 6,96 7,77                18                Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.—30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 — — 3,93 4,59                5,29                — 4414 —                19                Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 — — — — — —                5,40                3,61                20                Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.                — —                46,39 36,89                43,79 33,58                21                Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.—31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I — —                22                Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.—31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II —                —                —                25,14                23,18                23                Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA                —                —                —                14,24                12,80        Poz. 945


1 241,58 40,47 — — 46,89 43,47

2

3

4

5

6

7

8

24

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. 241,58 40,47 — — 36,89 33,59

Monitor Polski Nr 74                25                Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000—2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 177,95 40,47 — — 25,16                26                Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004—2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II — — — — 14,27                23,18                27                Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA — — — — — — — —                12,80                28                Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.                43,66 16,31                40,45 16,01                29                Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA — — — — — — — —                — 4415 —                30                Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.                43,64 19,76                40,37 18,03                31                Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA 68,55 43,96 —                32                Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach                —                18,70                15,27                Poz. 945


Monitor Polski Nr 74                — 4416 —                Poz. 945


T a be la K Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu Lp. System chowu lub hodowli drobiu Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok) 3 kury nieśne kury mięsne 2 II 1 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicz- kury nieśne nym podsuszaniem odchodów kury mięsne Kury nieśne System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na zbiornik nienapowietrzaodchody ny zbiornik napowietrzany 2 3 4 5 III 1 2 3 IV 1 2 3 V VI VII System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów System bezklatkowy, ściółkowy System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów Brojlery kurze System bezklatkowy, ściółkowy System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów Kurczęta (odchowanie) System bezklatkowy, ściółkowy System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów Indyki System bezklatkowy, ściółkowy Perlice System bezklatkowy, ściółkowy Gęsi, kaczki System bezklatkowy, ściółkowy 13,58 7,08 5,42 34,34 36,77 17,71 11,02 5,13 4,41 10,67 15,77 8,00 6,33 15,04 9,45 14,24 21,96 9,45 15,80

1 I 1 Stada reprodukcyjne System bezklatkowy, ściółkowy

2

T ab e la L Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku Lp. Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg 4

1 1 2 01 01 01

2

3 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin

Monitor Polski Nr 74                — 4417 —                Poz. 945


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2 01 01 01 01 01 02 01 01 80 01 03 01 03 04* 01 03 05* 01 03 06 01 03 07* 01 03 08 01 03 09 01 03 80* 01 03 81 01 03 99 01 04 01 04 07* 01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 11 01 04 12 01 04 13 01 04 80* 01 04 81 01 04 82* 01 04 83 01 04 84* 01 04 85 01 04 99 01 05 01 05 04 01 05 05* 01 05 06*

3 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01

80) Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03

80) Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 Inne niewymienione odpady Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 Odpadowe piaski i iły Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 Inne niewymienione odpady Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

4 17,54 11,32 11,32 56,30 56,30 17,53 56,30 17,54 17,54 51,75 9,99 11,32

56,30 11,32 11,32 56,30 11,32 10,43 11,32 51,75 10,43 51,75 10,43 51,75 10,43 11,32 11,32 56,30 56,30

Monitor Polski Nr 74                — 4418 —                Poz. 945


1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2 01 05 07 01 05 08 01 05 99 02 02 01 02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 04 02 01 06 02 01 07 02 01 08*

3 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 Inne niewymienione odpady Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Osady z mycia i czyszczenia Odpadowa tkanka zwierzęca Odpadowa masa roślinna Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) Odchody zwierzęce Odpady z gospodarki leśnej Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 Odpady metalowe Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności Odpady z upraw hydroponicznych Inne niewymienione odpady Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Odpady z mycia i przygotowywania surowców Odpadowa tkanka zwierzęca Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 Inne niewymienione odpady Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02

07) Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców Odpady konserwantów Odpady poekstrakcyjne Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

4 11,32 17,54 11,32

17,54 147,85 107,85 17,54 56,30 107,85 147,85

47 48 49 50

02 01 09 02 01 10 02 01 80* 02 01 81

56,30 11,32 147,85 147,85

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

02 01 82 02 01 83 02 01 99 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 02 80* 02 02 81

147,85 17,54 11,32

17,54 56,30 56,30 56,30 147,85 147,85

61 62 63

02 02 82 02 02 99 02 03

147,85 17,54

64 65 66 67 68

02 03 01 02 03 02 02 03 03 02 03 04 02 03 05

11,32 17,54 17,54 17,54 17,54

Monitor Polski Nr 74                — 4419 —                Poz. 945


1 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

2 02 03 80 02 03 81 02 03 82 02 03 99 02 04 02 04 01 02 04 02 02 04 03 02 04 80 02 04 99 02 05 02 05 01 02 05 02 02 05 80 02 05 99 02 06 02 06 01 02 06 02 02 06 03 02 06 80 02 06 99 02 07 02 07 01 02 07 02 02 07 03 02 07 04 02 07 05 02 07 80 02 07 99 03 03 01 03 01 01 03 01 04*

3 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03

81) Odpady z produkcji pasz roślinnych Odpady tytoniowe Inne niewymienione odpady Odpady z przemysłu cukrowniczego Osady z oczyszczania i mycia buraków Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Wysłodki Inne niewymienione odpady Odpady z przemysłu mleczarskiego Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Odpadowa serwatka Inne niewymienione odpady Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa Odpady konserwantów Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców Odpady z destylacji spirytualiów Odpady z procesów chemicznych Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary Inne niewymienione odpady Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli Odpady kory i korka Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Inne niewymienione odpady Odpady powstające przy konserwacji drewna Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

4 11,32 11,32 17,54 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54

11,32 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 11,32

56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

03 01 05 03 01 80* 03 01 81 03 01 82 03 01 99 03 02 03 02 01*

Monitor Polski Nr 74                — 4420 —                Poz. 945


1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 03 02

2 02*

3 Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury Odpady z kory i drewna Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) Szlamy z odbarwiania makulatury Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu Odpady szlamów defekosaturacyjnych Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem Szlamy z innych procesów bielenia Inne niewymienione odpady Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) Odpady z wapnienia Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) Brzeczka garbująca zawierająca chrom Brzeczka garbująca niezawierająca chromu Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) Odpady z polerowania i wykańczania Inne niewymienione odpady Odpady z przemysłu tekstylnego Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

4 147,85 56,30 56,30 56,30 56,30

03 02 03* 03 02 03 02 04* 05*

03 02 99 03 03 03 03 01 03 03 02 03 03 05 03 03 07 03 03 08 03 03 09 03 03 10 03 03 11 03 03 80 03 03 81 03 03 99 04 04 01 04 01 01 04 01 02 04 01 03*

56,30 56,30 56,30 11,32 56,30 56,30 11,32 56,30 56,30 56,30 11,32

56,30 56,30 147,85 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 11,32 11,32 17,54 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54

04 01 04 04 01 05 04 01 06 04 01 07 04 01 08 04 01 09 04 01 99 04 02 04 02 09 04 02 10 04 02 14* 04 02 15 04 02 16*

04 02 17

Monitor Polski Nr 74                — 4421 —                Poz. 945


1 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 04 02

2 19*

3 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych Inne niewymienione odpady Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

4 56,30 17,54 11,32 11,32 17,54 11,32

04 02 20 04 02 21 04 02 22 04 02 80 04 02 99 05 05 01 05 01 05 01 05 01 02* 03* 04*

Osady z odsalania Osady z dna zbiorników Kwaśne szlamy z procesów alkilowania Wycieki ropy naftowej Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń Kwaśne smoły Inne smoły Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw Ropa naftowa zawierająca kwasy Osady z uzdatniania wody kotłowej Odpady z kolumn chłodniczych Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej Bitum Inne niewymienione odpady Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla Kwaśne smoły Inne smoły Odpady z kolumn chłodniczych Odpady ciekłe zawierające fenole Inne niewymienione odpady Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego Osady zawierające rtęć Odpady zawierające siarkę Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych Kwas siarkowy i siarkawy Kwas chlorowodorowy Kwas fluorowodorowy Kwas fosforowy i fosforawy Kwas azotowy i azotawy

56,30 147,85 147,85 147,85 56,30 147,85 56,30 147,85 56,30 147,85 147,85 17,54 17,54 56,30 17,54 17,54 17,54 147,85 56,30 17,54 147,85 17,54 147,85 56,30 56,30

05 01 05* 05 01 06* 05 01 05 01 07* 09* 05 01 08*

05 01 10 05 01 11* 05 01 12* 05 01 13 05 01 14 05 01 15* 05 01 16 05 01 17 05 01 99 05 06 05 06 01* 05 06 03* 05 06 04 05 06 80* 05 06 99 05 07 05 07 01* 05 07 02 05 07 99 06 06 01 06 01 01* 06 01 06 01 06 01 02* 03* 04*

56,30 56,30 56,30 17,54 56,30

06 01 05*

Monitor Polski Nr 74                — 4422 —                Poz. 945


1 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 06 01 06 02

2 06* Inne kwasy Inne niewymienione odpady 06 01 99

3

4 56,30 17,54

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków Wodorotlenek wapniowy Wodorotlenek amonowy Wodorotlenek sodowy i potasowy Inne wodorotlenki Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali Sole i roztwory zawierające cyjanki Sole i roztwory zawierające metale ciężkie Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 Tlenki metali zawierające metale ciężkie Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 Inne niewymienione odpady Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03 Odpady zawierające arsen Odpady zawierające rtęć Odpady zawierające inne metale ciężkie Inne niewymienione odpady Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania Odpady zawierające niebezpieczne siarczki Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru Odpady azbestowe z elektrolizy Węgiel aktywny z produkcji chloru Osady siarczanu baru zawierające rtęć Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu Odpady zawierające niebezpieczne silikony Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu Żużel fosforowy Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 56,30 135,64 03* 56,30 56,30 49,51 56,30 147,85 147,85 56,30 02* 03* 04* 147,85 56,30 56,30 147,85 56,30 135,64 147,85 147,85 56,30 04* 05* 147,85 147,85 56,30 147,85 56,30 56,30 13* 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 03* 04*

06 02 01* 06 02 06 02

06 02 05* 06 02 99 06 03 06 03 11* 06 03 06 03 14 06 03 15* 06 03 16 06 03 99 06 04 06 04 03* 06 04 06 04 06 05 06 05

06 04 99

06 05 03 06 06

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

06 06 02* 06 06 03 06 06 99 06 07 06 07 01* 06 07 06 07 06 07 06 08 06 08 02* 06 08 99 06 09

06 07 99

224 225

06 09 02 06 09

Monitor Polski Nr 74                — 4423 —                Poz. 945


1 226 227 228

2 06 09 04 06 09 80 06 09 81

3 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 Fosfogipsy Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01

04) Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych Odpady zawierające substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu Odpady z produkcji związków cyrkonu Odpady z produkcji związków chromu Odpady z produkcji związków kobaltu Odpadowy siarczan żelazowy Inne niewymienione odpady Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07

02) Czysta sadza Odpady z przetwarzania azbestu Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01

08) Inne niewymienione odpady

4 16,16 10,43 10,43

229 230

06 09 99 06 10

11,32

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

06 10 02* 06 10 99 06 11 06 11 01 06 11 80 06 11 81 06 11 82 06 11 83 06 11 99 06 13 06 13 01*

56,30 56,30

17,54 17,54 51,75 56,30 17,54 17,54 147,85 56,30 11,32 49,51 56,30 11,32

06 13 02* 06 13 03 06 13 04* 06 13 05* 06 13 99 07 07 01 07 01 01* 07 01 03*

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 56,30 56,30

07 01 04* 07 01 07* 07 01 08* 07 01 09* 07 01 10* 07 01 11* 07 01 12 07 01 80 07 01 99

Monitor Polski Nr 74                — 4424 —                Poz. 945


1 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 07 02

2

3 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 Odpady tworzyw sztucznych Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 Odpady zawierające niebezpieczne silikony Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06

11) Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03

02) i innych biocydów Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

4

07 02 01* 07 02 03*

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 107,85 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54

07 02 04* 07 02 07* 07 02 08* 07 02 09* 07 02 10* 07 02 11* 07 02 12 07 02 13 07 02 14*

07 02 15 07 02 16* 07 02 17 07 02 80 07 02 99 07 03

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

07 03 01* 07 03 03* 07 03 04* 07 03 07* 07 03 08* 07 03 09*

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 56,30

07 03 10* 07 03 11*

07 03 12 07 03 99 07 04

289 290 291

07 04 01* 07 04 03*

147,85 147,85 147,85

07 04 04*

Monitor Polski Nr 74                — 4425 —                Poz. 945


1 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 07 04

2 07*

3 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

4 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 147,85 147,85 56,30 56,30

07 04 08* 07 04 09*

07 04 10* 07 04 11*

07 04 12 07 04 13* 07 04 80*

07 04 81 07 04 99 07 05 07 05 01* 07 05 03* 07 05 04* 07 05 07* 07 05 08* 07 05 09*

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 147,85 56,30 147,85 56,30 56,30

07 05 10* 07 05 11* 07 05 12 07 05 13* 07 05 14 07 05 80*

07 05 81 07 05 99 07 06

318 319 320 321 322 323 324

07 06 01* 07 06 03* 07 06 04* 07 06 07* 07 06 08* 07 06 09*

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85

07 06 10*

Monitor Polski Nr 74                — 4426 —                Poz. 945


1 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

2 07 06 11* 07 06 12 07 06 80 07 06 81 07 06 99 07 07 07 07 01* 07 07 03*

3 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 Ziemia bieląca z rafinacji oleju Zwroty kosmetyków i próbek Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych Wody popłuczne i ługi macierzyste Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 Zmywacz farb lub lakierów Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) Odpady proszków powlekających

4 147,85 56,30 56,30 17,54 17,54

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 56,30

07 07 04* 07 07 07* 07 07 08* 07 07 09* 07 07 10* 07 07 11*

07 07 12 07 07 99 08

342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356

08 01 08 01 11* 08 01 12 08 01 13* 08 01 14 08 01 15* 08 01 16 08 01 17* 08 01 18 08 01 19* 08 01 20 08 01 21* 08 01 99 08 02 08 02 01

147,85 56,30 147,85 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54

17,54

Monitor Polski Nr 74                — 4427 —                Poz. 945


1 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

2 08 02 02 08 02 03 08 02 99 08 03 08 03 07 08 03 08 08 03 12* 08 03 13 08 03 14* 08 03 15 08 03 16* 08 03 17* 08 03 18 08 03 19* 08 03 80 08 03 99 08 04 08 04 09* 08 04 10 08 04 11*

3 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich Szlamy wodne zawierające farby drukarskie Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 Zużyte roztwory trawiące Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 Olej żywiczny Inne niewymienione odpady Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08 Odpady izocyjanianów Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

4 11,32 11,32 11,32

17,54 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 147,85 56,30 147,85 56,30 17,54

147,85 56,30 147,85 56,30 56,30 17,54 147,85 56,30 147,85 17,54 147,85

08 04 12 08 04 13*

08 04 14 08 04 15* 08 04 16 08 04 17* 08 04 99 08 05 08 05 09 09 01 09 01 09 01 09 01 09 01 01* 02* 03* 04* 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach Roztwory utrwalaczy Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 17,54 17,54 11,32

09 01 05* 09 01 06* 09 01 07 09 01 08 09 01 10

Monitor Polski Nr 74                — 4428 —                Poz. 945


1 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

2 09 01 11* 09 01 12 09 01 13* 09 01 80* 09 01 99 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04* 10 01 05 10 01 07 10 01 09* 10 01 13* 10 01 14* 10 01 15 10 01 16* 10 01 17 10 01 18*

3 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 Przeterminowane odczynniki fotograficzne Inne niewymienione odpady Odpady z procesów termicznych Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy

19) Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01

04) Popioły lotne z węgla Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu Kwas siarkowy Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01

82) Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni Odpady z uzdatniania wody chłodzącej Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Mikrosfery z popiołów lotnych Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) Inne niewymienione odpady

4 17,54 11,32 147,85 147,85 11,32

17,54 17,54 16,16 56,30 10,43 10,43 56,30 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 17,54 17,54 17,54 16,16 11,32 16,16

10 01 19 10 01 20* 10 01 21 10 01 22* 10 01 23 10 01 24 10 01 25 10 01 26 10 01 80 10 01 81 10 01 82

428

10 01 99

11,32

Monitor Polski Nr 74                — 4429 —                Poz. 945


1 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 10 02

2 10 02 01 10 02 02 10 02 07*

3 Odpady z hutnictwa żelaza i stali Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) Nieprzerobione żużle z innych procesów Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 Zgorzelina walcownicza Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 Inne szlamy i osady pofiltracyjne Zgary z hutnictwa żelaza Odpadowy siarczan żelazawy Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa aluminium Odpadowe anody Żużle z produkcji pierwotnej Odpady tlenku glinu Słone żużle z produkcji wtórnej Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 Odpady zawierające smołę z produkcji anod Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

4 17,54 17,54 56,30 11,32 17,54 56,30 11,32 56,30 17,54 17,54 17,54 17,54 11,32 17,54 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30

10 02 08 10 02 10 10 02 11* 10 02 12 10 02 13* 10 02 14 10 02 15 10 02 80 10 02 81 10 02 99 10 03 10 03 02 10 03 10 03 10 03 10 03 04* 08* 09* 15* 10 03 05

10 03 16 10 03 17* 10 03 18 10 03 19* 10 03 20 10 03 21* 10 03 22 10 03 23* 10 03 24 10 03 25* 10 03 26 10 03 27* 10 03 28 10 03 29*

Monitor Polski Nr 74                — 4430 —                Poz. 945


1 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505

2 10 03 30 10 03 99 10 04 10 04 01* 10 04 10 04 10 04 10 04 02* 03* 04* 05*

3 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa ołowiu Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) Pyły z gazów odlotowych Inne cząstki i pyły Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa cynku Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05

80) Pyły z gazów odlotowych Inne cząstki i pyły Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa miedzi Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Pyły z gazów odlotowych Inne cząstki i pyły Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 Żużle szybowe i granulowane Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Inne cząstki i pyły Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

4 17,54 17,54 56,30 56,30 147,85 147,85 56,30 147,85 147,85 56,30 17,54 17,54 56,30 147,85 56,30 147,85 147,85 56,30 17,54 56,30 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 56,30 17,54 56,30 56,30 17,54 17,54 11,32 11,32 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54

10 04 06* 10 04 07* 10 04 09* 10 04 10 10 04 99 10 05 10 05 01 10 05 03* 10 05 04 10 05 10 05 05* 06*

10 05 08* 10 05 09 10 05 10* 10 05 11 10 05 80 10 05 99 10 06 10 06 01 10 06 02 10 06 10 06 10 06 03* 06* 09* 10 06 04 10 06 07* 10 06 10 10 06 80 10 06 99 10 07 10 07 01 10 07 02 10 07 03 10 07 04 10 07 05

Monitor Polski Nr 74                — 4431 —                Poz. 945


1 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 10 07

2 07* 10 07 08 10 07 99 10 08 10 08 04 10 08 10 08 08* 10* 10 08 09

3 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych Cząstki i pyły Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Inne żużle Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 Odpady zawierające smołę z produkcji anod Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 Odpadowe anody Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 Inne niewymienione odpady Odpady z odlewnictwa żelaza Żużle odlewnicze Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 Wybrakowane wyroby żeliwne Inne niewymienione odpady Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych Zgary i żużle odlewnicze Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

4 56,30 17,54 17,54 56,30 147,85 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 17,54 56,30 17,54 147,85 56,30 56,30 17,54 17,54 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 17,54 17,54 17,54 56,30

10 08 11 10 08 12* 10 08 13 10 08 14 10 08 15* 10 08 16 10 08 17* 10 08 18 10 08 19* 10 08 20 10 08 99 10 09 10 09 03 10 09 05* 10 09 06 10 09 07* 10 09 08 10 09 09* 10 09 10 10 09 11* 10 09 12 10 09 13* 10 09 14 10 09 15* 10 09 16 10 09 80 10 09 99 10 10 10 10 03 10 10 05*

Monitor Polski Nr 74                — 4432 —                Poz. 945


1 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574

2 10 10 06 10 10 07* 10 10 08 10 10 09* 10 10 10 10 10 11* 10 10 12 10 10 13* 10 10 14 10 10 15* 10 10 16 10 10 99 10 11 10 11 03 10 11 05 10 11 09*

3 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 Inne niewymienione odpady Odpady z hutnictwa szkła Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego Cząstki i pyły Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 Szlamy fluorokrzemianowe Odpady zawierające azbest Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych) Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej Cząstki i pyły Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Zużyte formy

4 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 17,54 56,30 56,30 56,30 17,54 147,85 56,30 147,85 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 147,85 49,51 17,54

10 11 10 10 11 11* 10 11 12 10 11 13* 10 11 14 10 11 15* 10 11 16 10 11 17* 10 11 18 10 11 19* 10 11 20 10 11 80 10 11 10 12 81* 10 11 99

575 576 577 578

10 12 01 10 12 03 10 12 05 10 12 06

11,32 56,30 17,54 11,32

Monitor Polski Nr 74                — 4433 —                Poz. 945


1 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

2 10 12 08 10 12 09* 10 12 10 10 12 11* 10 12 12 10 12 13 10 12 99 10 13 10 13 01 10 13 04 10 13 06 10 13 07 10 13 09*

3 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków Inne niewymienione odpady Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13

13) Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 Odpady betonowe i szlam betonowy Odpady z produkcji cementu Odpady z produkcji gipsu Wybrakowane wyroby Inne niewymienione odpady Odpady z krematoriów Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć Odpady z produkcji żelazostopów Żużle z produkcji żelazokrzemu Pyły z produkcji żelazokrzemu Żużle z produkcji żelazochromu Pyły z produkcji żelazochromu Żużle z produkcji żelazomanganu Pyły z produkcji żelazomanganu Inne niewymienione odpady Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania) Kwasy trawiące Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 Alkalia trawiące

4 11,32 56,30 17,54 56,30 17,54 17,54 11,32

11,32 17,54 56,30 17,54 49,51 51,75 11,32 56,30 17,54 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 147,85 17,54 147,85 56,30 147,85 56,30 56,30 17,54

10 13 10 10 13 11 10 13 12* 10 13 13 10 13 14 10 13 80 10 13 81 10 13 82 10 13 99 10 14 10 14 10 80 10 80 01 10 80 02 10 80 03 10 80 04 10 80 05 10 80 06 10 80 99 11 01*

612

11 01

613 614 615

11 01 05* 11 01 06* 11 01 07*

147,85 56,30 56,30

Monitor Polski Nr 74                — 4434 —                Poz. 945


1 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 11 01

2 08* 11 01 09* 11 01 10 11 01 11* 11 01 12 11 01 11 01 13* 15* 11 01 14

3 Osady i szlamy z fosforanowania Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne Odpady z w 11 02 05 hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione

4 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 147,85 56,30 17,54 56,30 56,30 56,30 17,54

11 01 16* 11 01 11 02 11 02 02* 11 02 03 11 02 05* 98* 11 01 99

11 02 06 11 02 07* 11 02 99 11 03 11 03 01* 11 03 11 05 11 05 01 11 05 02 11 05 03* 11 05 04* 11 05 99 12 12 01 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 05 12 01 06* 02*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali Odpady zawierające cyjanki Inne odpady Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania Cynk twardy Popiół cynkowy Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Zużyty topnik Inne niewymienione odpady Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych Cząstki i pyły metali nieżelaznych Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców Syntetyczne oleje z obróbki metali Zużyte woski i tłuszcze

11,32 11,32 17,54 17,54 17,54 147,85 56,30 147,85 56,30 147,85 56,30

12 01 07* 12 01 08* 12 01 09* 12 01 10* 12 01 12*

Monitor Polski Nr 74                — 4435 —                Poz. 945


1 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687

2 12 01 13 12 01 14* 12 01 15 12 01 12 01 16* 18* 12 01 17 Odpady spawalnicze

3 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji Zużyte materiały bezpieczne szlifierskie zawierające substancje nie-

4 17,54 147,85 56,30 56,30 17,54 147,85 56,30 56,30 17,54 11,32 56,30 56,30

12 01 19* 12 01 20*

12 01 21 12 01 99 12 03 12 03 13 13 01 13 01 13 01 13 01 01* 04* 05* 01* 12 03 02*

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 Inne niewymienione odpady Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy

11) Wodne ciecze myjące Odpady z odtłuszczania parą Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i

19) Odpadowe oleje hydrauliczne Oleje hydrauliczne zawierające PCB Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne Mineralne oleje hydrauliczne chlorowcoorganicznych Syntetyczne oleje hydrauliczne Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji Inne oleje hydrauliczne Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji niezawierające związków

147,85 147,85 56,30 147,85 56,30 56,30 56,30 56,30 200,87 116,98 116,98 116,98 116,98

13 01 09* 13 01 10* 13 01 11* 13 01 13 01 13 02 13 02 04* 12* 13*

13 02 05* 13 02 06* 13 02 07*

13 02 08* 13 03 13 03 01* 13 03 06*

147,85 147,85

688 689 690

13 03 07* 13 03 08* 13 03 09*

56,30 56,30 56,30

Monitor Polski Nr 74                — 4436 —                Poz. 945


1 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 13 03 13 04 13 04 13 04 13 05

2 10*

3 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła Oleje zęzowe Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej Oleje zęzowe z nabrzeży portowych Oleje zęzowe ze statków morskich Odpady z odwadniania olejów w separatorach Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach Szlamy z odwadniania olejów w separatorach Szlamy z kolektorów Olej z odwadniania olejów w separatorach Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach Odpady paliw ciekłych Olej opałowy i olej napędowy Benzyna Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach Szlamy lub emulsje z odsalania Inne emulsje Zaolejone odpady stałe ze statków Inne niewymienione odpady Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i

08) Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach Freony, HCFC, HFC Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Opakowania z tekstyliów Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)

4 56,30

01* 03*

147,85 56,30 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85

13 04 02*

13 05 01* 13 05 02* 13 05 03* 13 05 06* 13 05 13 05 13 07 13 07 01* 13 07 02* 13 07 03* 13 08 13 08 01* 13 08 02* 13 08 80 13 08 14 14 06 14 06 01* 14 06 02* 99* 07* 08*

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30

147,85 147,85 147,85 147,85 147,85

14 06 03* 14 06 04*

14 06 05* 15 15 01 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 15 01 09 15 01 10*

107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85

Monitor Polski Nr 74                — 4437 —                Poz. 945


1 730 15 01

2 11*

3 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 Odpady nieujęte w innych grupach Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16

08) Zużyte opony Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów Filtry olejowe Elementy zawierające rtęć Elementy zawierające PCB Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) Okładziny hamulcowe zawierające azbest Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 Płyny hamulcowe Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje Płyny zapobiegające w 16 01 14 Metale żelazne Metale nieżelazne Tworzywa sztuczne Szkło Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 Inne niewymienione elementy Inne niewymienione odpady Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych Transformatory i kondensatory zawierające PCB Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń zamarzaniu inne niż wymienione

4 49,51

731 732

15 02 15 02 02*

147,85

733 734 735

15 02 03 16 16 01

56,30

736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763

16 01 03 16 01 04* 16 01 06 16 01 07* 16 01 08* 16 01 16 01 16 01 09* 10* 11*

107,85 147,85 107,85 147,85 147,85 147,85 147,85 49,51 56,30 147,85 147,85 56,30 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 56,30 17,54 17,54 147,85 147,85 147,85 49,51 107,85 107,85 107,85

16 01 12 16 01 13* 16 01 14* 16 01 15 16 01 16 16 01 17 16 01 18 16 01 19 16 01 20 16 01 21*

Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 22 16 01 99 16 02 16 02 16 02 09* 10*

16 02 11* 16 02 16 02 12* 13*

16 02 14 16 02 15*

Monitor Polski Nr 74                — 4438 —                Poz. 945


1 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778

2 16 02 16 16 03 16 03 03* 16 03 04 16 03 05* 16 03 06 16 03 80 16 04 16 04 16 04 16 05 16 05 04* 01* 02*

3 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Odpady materiałów wybuchowych Odpadowa amunicja Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) Inne materiały wybuchowe Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 Baterie i akumulatory Baterie i akumulatory ołowiowe Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Baterie zawierające rtęć Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06

03) Inne baterie i akumulatory Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i

13) Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady Zużyte katalizatory Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08

07) Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08

07) Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

4 107,85

56,30 17,54 56,30 17,54 17,54

147,85 147,85 147,85 56,30 17,54 56,30

16 04 03*

16 05 05 16 05 06*

779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

16 05 07* 16 05 08* 16 05 09 16 06 16 06 16 06 16 06 01* 02* 03*

56,30 56,30 17,54

200,87 200,87 200,87 107,85 107,85 200,87

16 06 04 16 06 05 16 06 16 07 16 07 08* 16 07 09* 16 07 99 16 08 16 08 01 16 08 02* 16 08 03 16 08 04 16 08 05* 16 08 06* 06*

147,85 147,85 56,30 56,30 147,85 56,30 56,30 147,85 147,85

Monitor Polski Nr 74                — 4439 —                Poz. 945


1 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 16 08 16 09 16 09

2 07*

3 Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Substancje utleniające Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) Inne niewymienione substancje utleniające Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 Odpady różne Magnetyczne i optyczne nośniki informacji Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Gruz ceglany Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

4 147,85

01*

147,85 147,85 147,85 147,85

16 09 02* 16 09 03* 16 09 04* 16 10 16 10 01* 16 10 02 16 10 03*

147,85 56,30 147,85 56,30

16 10 04 16 11 16 11 01*

56,30

813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826

16 11 02 16 11 03* 16 11 04 16 11 05* 16 11 06 16 80 16 80 01 16 81 16 81 16 82 16 82 17 01* 16 82 02 01* 16 81 02

17,54 56,30 17,54 56,30 17,54

17,54 56,30 17,54 0 (107,85) 0 (107,85)

827 828 829 830 831

17 01 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 06*

11,32 11,32 17,54 51,75

832

17 01 07

16,16

Monitor Polski Nr 74                — 4440 —                Poz. 945


1 833 834 835 836 837 838 839 840

2 17 01 80 17 01 81 17 01 82 17 02 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 02 04*

3 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Odpady z remontów i przebudowy dróg Inne niewymienione odpady Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych Asfalt zawierający smołę Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 Smoła i produkty smołowe Odpadowa papa Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Miedź, brąz, mosiądz Aluminium Ołów Cynk Żelazo i stal Cyna Mieszaniny metali Odpady nymi metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecz-

4 17,54 17,54 17,54 107,85 23,28 28,99 147,85

841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871

17 03 17 03 17 03 17 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 09* 01* 03* 17 03 02 17 03 80

56,30 17,54 56,30 17,54 19,19 19,19 19,19 19,19 19,19 19,19 19,19 147,85 147,85 56,30

17 04 10* 17 04 11 17 05 17 05 03* 17 05 04 17 05 05*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne Kable inne niż wymienione w 17 04 10 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest Materiały izolacyjne zawierające azbest Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest Materiały konstrukcyjne zawierające gips Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

147,85 11,32 25,43 10,43 147,85 11,32

17 05 06 17 05 07*

17 05 08 17 06 17 06 01* 17 06 17 06 17 08 17 08 01* 17 08 02 03* 05* 17 06 04

0 (107,85) 56,30 17,54 0 (107,85) 56,30 17,54

Monitor Polski Nr 74                — 4441 —                Poz. 945


1 872 873 874 17 09

2 17 09 01* 17 09 02*

3 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01

03) Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01

03) Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Leki inne niż wymienione w 18 01 08 Odpady amalgamatu dentystycznego Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02

02) Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Leki inne niż wymienione w 18 02 07 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady z termicznego przekształcania odpadów

4 147,85 147,85

875 876 877 878 879 880 881

17 09 03* 17 09 04 18 18 01 18 01 01 18 01 02* 18 01 03*

56,30 17,54

56,30 147,85 147,85

882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893

18 01 04 18 01 06*

56,30 56,30 17,54 147,85 56,30 147,85 147,85 56,30 147,85 56,30 147,85

18 01 07 18 01 08* 18 01 09 18 01 18 01 10* 80*

18 01 81 18 01 82* 18 02 18 02 01 18 02 02*

894 895 896 897 898 899

18 02 03 18 02 05*

56,30 56,30 17,54 147,85 56,30

18 02 06 18 02 07* 18 02 08 19

900

19 01

Monitor Polski Nr 74                — 4442 —                Poz. 945


1 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938

2 19 01 02 19 01 05* 19 01 06* 19 01 07* 19 01 19 01 10* 11*

3 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 Piaski ze złóż fluidalnych Inne niewymienione odpady Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja) Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 Oleje i koncentraty z separacji Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Inne niewymienione odpady Odpady stabilizowane lub zestalone Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 Odpady niebezpieczne zestalone Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania Zeszklone odpady Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych Niezeszklona faza stała Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

4 10,43 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 22,11 51,75 22,11 51,75 16,16 51,75 16,16 16,16 10,43

19 01 12 19 01 19 01 19 01 13* 15* 17* 19 01 14 19 01 16

19 01 18 19 01 19 19 01 99 19 02 19 02 03 19 02 04* 19 02 05* 19 02 06 19 02 07* 19 02 19 02 19 02 19 03 19 03 19 03 19 04 19 04 01 19 04 02* 19 04 03* 19 04 04 19 05 19 05 01 04* 06* 19 03 05 19 03 07 08* 09* 11*

16,16 51,75 51,75 9,99 135,64 135,64 135,64 51,75 135,64 16,16 51,75 22,11 51,75 22,11 10,43 51,75 51,75 16,16

19 02 10 19 02 99

21,57

Monitor Polski Nr 74                — 4443 —                Poz. 945


1 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976

2 19 05 02 19 05 03 19 05 99 19 06 19 06 03 19 06 04 19 06 05 19 06 06 19 06 99 19 08 19 08 01 19 08 02 19 08 05 19 08 06* 19 08 07* 19 08 08* 19 08 09 19 08 10* 19 08 11* 19 08 12 19 08 13* 19 08 14 19 08 99 19 09 19 09 01 19 09 02 19 09 03 19 09 04 19 09 05 19 09 06 19 09 99 19 10 19 10 01 19 10 02 19 10 03* 19 10 04 19 10 05* 19 10 06

3 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) Inne niewymienione odpady Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych Inne niewymienione odpady Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach Skratki Zawartość piaskowników Ustabilizowane komunalne osady ściekowe Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 Inne niewymienione odpady Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki Osady z klarowania wody Osady z dekarbonizacji wody Zużyty węgiel aktywny Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych Inne niewymienione odpady Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale Odpady żelaza i stali Odpady metali nieżelaznych Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

4 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57 51,75 51,75 16,16 51,75 51,75 51,75 51,75 135,64 51,75 16,16 51,75 16,16 16,16

10,43 10,43 10,43 16,16 16,16 16,16 10,43 17,54 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54

Monitor Polski Nr 74                — 4444 —                Poz. 945


1 977 19 11

2 Odpady z regeneracji olejów Zużyte filtry iłowe Kwaśne smoły Uwodnione odpady ciekłe

3

4 147,85 147,85 147,85 147,85 147,85 56,30 147,85 56,30

978 19 11 01* 979 19 11 980 19 11 982 19 11 02* 03* 05*

981 19 11 04*

Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych Inne niewymienione odpady Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach Papier i tektura Metale żelazne Metale nieżelazne Tworzywa sztuczne i guma Szkło Drewno zawierające substancje niebezpieczne Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 Tekstylia Minerały (np. piasek, kamienie) Odpady palne (paliwo alternatywne) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

983 19 11 06 984 19 11 07* 985 19 11 99 986 19 12

987 19 12 01 988 19 12 02 989 19 12 03 990 19 12 04 991 19 12 05 992 19 12 06* 993 19 12 07 994 19 12 08 995 19 12 09 996 19 12 10 997 19 12 11*

107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 11,32 107,85 107,85

998 19 12 12 999 19 13 1000 19 13 01*

66,32

56,30 17,54 56,30 17,54 56,30 17,54 56,30

1001 19 13 02 1002 19 13 03* 1003 19 13 04 1004 19 13 05* 1005 19 13 06 1006 19 13 07*

1007 19 13 08

17,54

1008 19 80 1009 19 80 01

17,54

Monitor Polski Nr 74                — 4445 —                Poz. 945


1 1010 20 1011 20 01

2

3 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15

01) Papier i tektura Szkło Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odzież Tekstylia Rozpuszczalniki Kwasy Alkalia Odczynniki fotograficzne Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Urządzenia zawierające freony Oleje i tłuszcze jadalne Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 Drewno zawierające substancje niebezpieczne Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 Tworzywa sztuczne Metale Odpady zmiotek wentylacyjnych Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) Odpady ulegające biodegradacji Gleba i ziemia, w tym kamienie Inne odpady nieulegające biodegradacji Inne odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z targowisk

4

1012 20 01 01 1013 20 01 02 1014 20 01 08 1015 20 01 10 1016 20 01 11 1017 20 01 1018 20 01 1019 20 01 1021 20 01 13* 14* 15* 19*

107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 147,85 56,30 56,30 56,30 147,85 210,03 210,03 17,54 56,30 56,30 17,54 56,30 17,54 147,85 56,30 200,87

1020 20 01 17*

1022 20 01 21* 1023 20 01 23* 1024 20 01 25 1025 20 01 1026 20 01 26* 27*

1027 20 01 28 1028 20 01 29* 1029 20 01 30 1030 20 01 31* 1031 20 01 32 1032 20 01 33*

1033 20 01 34 1034 20 01 35*

107,85 210,03 107,85 56,30 107,85 107,85 107,85 17,54 17,54 107,85 107,85 11,32 11,32 107,85 107,85

1035 20 01 36 1036 20 01 37* 1037 20 01 38 1038 20 01 39 1039 20 01 40 1040 20 01 41 1041 20 01 80 1042 20 01 99 1043 20 02 1044 20 02 01 1045 20 02 02 1046 20 02 03 1047 20 03 1048 20 03 01 1049 20 03 02

Monitor Polski Nr 74                — 4446 —                Poz. 945


1

2

3 Odpady z czyszczenia ulic i placów Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

4 82,91 17,54 17,54 107,85 107,85

1050 20 03 03 1051 20 03 04 1052 20 03 06 1053 20 03 07 1054 20 03 99

*

Odpad niebezpieczny w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 74, poz. 945 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 944 z 20102010-10-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 943 z 20102010-10-22

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 942 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-21-10 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 941 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-31-10 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 940 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. nr 1131-33-10 o powołaniu w skład Krajowej Rady Prokuratury

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 939 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. nr 112-39-10 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 938 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezxyenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 wrzesnia 2010 r. nr 1131-30-2010 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 937 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-21-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 936 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-20-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 935 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-19-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 934 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-18-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 933 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-17-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 932 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-16-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 931 z 20102010-10-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1130-15-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 930 z 20102010-10-22

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 929 z 20102010-10-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.