Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-25
Data wydania:2010-10-11
Data wejscia w życie:2010-10-11
Data obowiązywania:2010-10-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 2010


Monitor Polski Nr 75                — 4450 —                Poz. 946


946

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy Na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 70, poz.

710) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Karta do głosowania w górnej części, z lewej strony, jest opatrzona oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ……, dla wyboru Rady .............. ………………………………...............………...…”,

(nazwa rady — miejscowość)

oraz nazwisko i imię — imiona każdego kandydata. Listy umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą, licząc od lewej do prawej, przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole.”;

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ….. dla wyboru Rady ................. …………………………………………..................”,

(nazwa rady — miejscowość, nazwa dzielnicy)

„Okręg wyborczy nr ….. dla wyboru Sejmiku Województwa ………………………...........…….”,

(nazwa)

a pośrodku, w górnej części karty, jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do rad gmin w dniu …… r. Listy kandydatów na radnych”.

4. Listy kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności ich numerów, w kolumnach pionowych, podając numer listy i oznaczenie listy skrótem nazwy komitetu wyborczego. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu

1) Zmiany

a pośrodku, w górnej części karty, jest umieszczony odpowiedni napis: „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do rad gmin — miast, w dniu ….. r.”, „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady m.st. Warszawy w dniu ….. r.”, „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy w dniu ….. r.”, „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do rad powiatów w dniu …… r.” albo „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do sejmików województw w dniu ….. r.”, a poniżej „Listy kandydatów na radnych”.”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 952 z 20102010-10-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 951 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 948 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.