Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-25
Data wydania:2010-10-11
Data wejscia w życie:2010-10-11
Data obowiązywania:2010-10-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 2010


Monitor Polski Nr 75                — 4451 —                Poz. 947


947

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwała, co następuje: §

1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 70, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 12, poz.

120) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem „Wybory …………………....………...........................…..” oraz nazwą gminy lub miasta, a pośrodku, w górnej części karty jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu ……......…. r.”, a poniżej — „Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta”.”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. W ponownym głosowaniu karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru różowego i ma format A-6. W górnej części karty pośrodku jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ponownym głosowaniu w dniu ………....... r.”. Przepisy ust. 1 i ust. 3—5 stosuje się odpowiednio.”, c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu, w sytuacji o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.”;

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dodaje się załącznik nr 5 do uchwały stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Monitor Polski Nr 75                — 4452 —                Poz. 947


Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. (poz. 947)

Załącznik nr 1

WZÓR Wybory ........................................................... x) ...........................................................

(Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta) (nazwa gminy/miasta)

KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach ............................................................................. x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

w dniu ................................ r. Kandydat na ................................................................ x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

zgłoszony przez .....................................................................................................................

(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

TAK NIE

o

…………………......................................................................……

o

(nazwisko i imię — imiona)

INFORMACJA Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej)

(pieczęć gminnej — miejskiej komisji wyborczej)

x) Umieścić

odpowiednio.

Monitor Polski Nr 75                — 4453 —                Poz. 947


Załącznik nr 2

WZÓR Wybory ........................................................... x) ...........................................................

(Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta) (nazwa gminy/miasta)

KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach ............................................................................. x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

w ponownym głosowaniu w dniu ................................ r. Kandydat na ................................................................ x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

zgłoszony przez .....................................................................................................................

(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

TAK NIE

o

…………………......................................................................……

o

(nazwisko i imię — imiona)

INFORMACJA Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej)

(pieczęć gminnej — miejskiej komisji wyborczej)

x) Umieścić

odpowiednio.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 952 z 20102010-10-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 951 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 948 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.