Logowanie

Monitor Polski Nr 86, poz. 1014 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-17
Data wydania:2010-11-05
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-11-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 86, poz. 1014 z 2010


Monitor Polski Nr 86                — 4785 —                Poz. 1014


1014

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ogłasza się, co następuje: Ustanawia się z dniem 8 listopada 2010 r. program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, stanowiący załącznik do komunikatu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. (poz. 1014)

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI” I.

1. Celem „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, zwanego dalej „programem”, jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej w świecie. Program zapewni stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Program ma także zapewnić warunki dla rozwoju naukowego młodych humanistów poprzez wspieranie projektów realizowanych przez doktorantów oraz finansowanie stypendiów doktorskich i postdoktorskich.

2. Pojęcie „humanistyka” używane w programie obejmuje następujące dyscypliny naukowe: historię i archeologię, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofię i religioznawstwo, historię sztuki, bibliologię, archiwistykę, etnologię, antropologię kultury, muzykologię oraz te dziedziny nauki, badania i projekty, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami. II. Program obejmuje realizację następujących zadań odpowiadających potrzebom rozwojowym polskiej humanistyki:

1. Moduł badawczy:

1) wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, realizowane w formie projektów;

2) wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

2. Moduł wspierający młodych humanistów:

1) wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej;

2) finansowanie stypendiów doktorskich i postdoktorskich na realizację — w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych — projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki.

3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie:

1) finansowanie tłumaczeń i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej w celu zapewnienia im wysokiej pozycji naukowej oraz szerszej dostępności zarówno dla naukowców polskich, jak i zagranicznych;

2) wspieranie elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim).

4. Zadania w ramach programu są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym funduszu celowego Fundusz Nauki i Technologii Polskiej oraz ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa — „Nauka” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”. III.

1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwanej dalej „ustawą”;

Monitor Polski Nr 86                — 4786 —                Poz. 1014


2) biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;

3) podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)).

2. Do programu nie mogą być zgłaszane zadania, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

4. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

2)

5. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) warunki udziału w konkursie i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach konkursu;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

6. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodawcy, z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

7. Środki finansowe są przyznawane na podstawie decyzji Ministra.

8. Środki na finansowanie zadań w ramach programu są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy o realizację projektu, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 86, poz. 1014 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.