Logowanie

Monitor Polski Nr 90, poz. 1050 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 85 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-01
Data wydania:2010-11-30
Data wejscia w życie:2010-12-01
Data obowiązywania:2010-12-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 90, poz. 1050 z 2010


Monitor Polski Nr 90                — 4952 —                Poz. 1050


1050

ZARZĄDZENIE Nr 85 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 81, poz. 1023 oraz z 2010 r. Nr 65, poz.

843) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;

2) Departament Ameryki;

3) Departament Azji i Pacyfiku;

4) Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka;

5) Departament Dyplomacji Ekonomicznej;

6) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;

7) Departament Informacji Europejskiej;

8) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

9) Departament Konsularny;

10) Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;

11) Departament Narodów i Praw Człowieka; Zjednoczonych

16) Departament Prawno-Traktatowy;

17) Departament Strategii i Planowania;

18) Departament Wdrażania Programów Rozwojowych;

19) Departament Wschodni;

20) Departament Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;

21) Departament Współpracy Rozwojowej;

22) Departament Współpracy z Polonią;

23) Biuro Administracji;

24) Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją;

25) Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego;

26) Biuro Dyrektora Generalnego;

27) Biuro Finansów;

28) Biuro Informatyki i Telekomunikacji;

29) Biuro Infrastruktury;

30) Biuro Kontroli i Audytu;

31) Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

32) Biuro Prawne i Zamówień Publicznych;

33) Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;

34) Biuro Spraw Osobowych;

35) Sekretariat Ministra;

36) Protokół Dyplomatyczny;

37) Centrum Operacyjne;

38) Centrum Rozwoju Zawodowego;

39) Samodzielne Stanowisko — Dyrektor Polityczny;

40) Samodzielne Stanowisko — Rzecznik Prasowy MSZ.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.

12) Departament Polityki Bezpieczeństwa;

13) Departament Polityki Ekonomicznej;

14) Departament Polityki Europejskiej;

15) Departament Prawa Unii Europejskiej;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 90, poz. 1050 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.