Logowanie

Monitor Polski Nr 104, poz. 1044 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-24
Data wydania:2011-11-19
Data wejscia w życie:2011-11-19
Data obowiązywania:2011-11-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 104, poz. 1044 z 2011


Monitor Polski Nr 104                — 7075 —                Poz. 1044


1044

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 30 lipca 1992  r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm.1)) w art. 148a:

1) uchyla się ust. 1;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej, zwanej dalej w  niniejszym rozdziale „Komisją”, powinien odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w  Sejmie klubów i  porozumień liczących co najmniej 15 posłów, z  zastrzeżeniem ust. 7.”;

1)

3) w ust. 3: a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „klubu” dodaje się wyrazy „lub porozumienia”, b) w  pkt  1 po wyrazie „klubu” dodaje się wyrazy „lub porozumienia”;

4) uchyla się ust. 4;

5) w ust. 5 skreśla się wyrazy „i 4”;

6) w ust. 7 skreśla się wyrazy „lub 4”;

7) w  ust.  9 w  zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „lub 4”;

8) w ust. 10 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „lub 4”. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr  13, poz.  136, Nr  18, poz.  186, Nr  33, poz.  387 i  Nr  70, poz. 689.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 104, poz. 1044 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1055 z 20112011-11-24

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sadu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1054 z 20112011-11-24

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 listopada 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1053 z 20112011-11-24

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Jeremi Przybora Jerzy Wasowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1052 z 20112011-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 110-33-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1051 z 20112011-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 110-32-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1050 z 20112011-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. nr 112-50-2011 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1049 z 20112011-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. nr 1130-10-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1048 z 20112011-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. nr 110-30-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1047 z 20112011-11-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2011 r. nr 110-31-2011 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1046 z 20112011-11-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1045 z 20112011-11-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu

 • Monitor Polski Nr 104, poz. 1043 z 20112011-11-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.