Logowanie

Monitor Polski Nr 105, poz. 1059 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-30
Data wydania:2011-10-26
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 105, poz. 1059 z 2011


Strona 1 z 4

Monitor Polski Nr 105                — 7093 —                Poz. 1059


1059

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek or1)

ganizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r.  Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r.  Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z  2011  r. Nr 117, poz. 676, Nr  185, poz.  1092 i  Nr  232, poz. 1378.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

3)

Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2011 r. (poz. 1059)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z  siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;

3) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie;

4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;

5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

11) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

12) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. Public z ne p l acó wki d o sko n al en i a na uczy c i e li o z a s ię gu o g ó l n o kraj o wym :

1) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

2) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. J e dnostki, któr e Ministe r Eduka cji N aro dowe j pr owa dzi wspólnie z inny mi or ga n am i : Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie. Publiczne za kła dy kszta łce nia na uczy c i el i :

1) Kolegium Nauczycielskie w  Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

2) Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

3) Kolegium Nauczycielskie w  Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

4) Kolegium Nauczycielskie w  Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

5) Kolegium Nauczycielskie w  Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

6) Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

7) Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

8) Kolegium Nauczycielskie w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 105, poz. 1059 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1067 z 20112011-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1066 z 20112011-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2011 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1065 z 20112011-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1064 z 20112011-11-30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w poznaniu, w latach 2011-2015"

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1063 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1062 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1061 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1060 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1058 z 20112011-11-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1057 z 20112011-11-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1056 z 20112011-11-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.