Logowanie

Monitor Polski Nr 107, poz. 1089 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 97 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-08
Data wydania:2011-12-08
Data wejscia w życie:2011-12-08
Data obowiązywania:2011-11-18

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 107, poz. 1089 z 2011


Monitor Polski Nr 107                — 7134 —                Poz. 1089


1089

ZARZĄDZENIE Nr 97 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

1)

§

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik do zarządzenia nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2011 r. (poz. 1089)

STATUT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI §

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479), do spraw:

1) administracji publicznej;

2) informatyzacji;

3) łączności;

4) wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. §

2. W  skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra;

2) Departament Administracji Publicznej;

3) Departament Analiz i Komunikacji Publicznej;

4) Departament Budżetu i Finansów;

5) Departament Funduszy Strukturalnych;

6) Departament Informatyzacji;

7) Departament Kapitału Ludzkiego;

8) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

9) Departament Poczty;

10) Departament Prawny;

11) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

12) Departament Telekomunikacji;

13) Departament Współpracy z  Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

14) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

15) Biuro Dyrektora Generalnego;

16) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. §

3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w  szczególności:

1) w zakresie działu administracja publiczna: a) Departament Administracji Publicznej, b) Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

2) w zakresie działu informatyzacja: a) Departament Informatyzacji, b) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

3) w zakresie działu łączność: a) Departament Poczty, b) Departament Telekomunikacji;

4) w  zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i  etniczne — Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 107, poz. 1089 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 655

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.