Logowanie

Monitor Polski Nr 114, poz. 1153 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-19
Data wydania:2011-12-16
Data wejscia w życie:2011-12-19
Data obowiązywania:2011-12-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 114, poz. 1153 z 2011


Monitor Polski Nr 114                — 7278 —                Poz. 1153


1153

ZARZĄDZENIE Nr 100 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów Na podstawie art.  12 ust. 1 pkt 1 i  ust. 2 ustawy z  dnia 8 sierpnia 1996  r. o  Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 99, poz. 1171 oraz z 2011 r. Nr 78, poz. 786) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają uwagi do projektu dokumentu rządowego, zawarte w protokole rozbieżności lub zgłoszone nie później niż do godziny 2000 na dwa dni przed terminem posiedzenia, na którym projekt ma być rozpatrzony.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu rządowego może być ustalony,

1)

przez sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów, na dzień przypadający przed terminem, o  którym mowa w  ust. 1, jeżeli projekt ten został przekazany osobom wchodzącym w skład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom jego posiedzeń wcześniej niż na 7 dni przed terminem posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów, na którym projekt ma być rozpatrzony. 1b. Ustalając termin, o którym mowa w ust. 1a, sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów bierze pod uwagę rodzaj i  treść projektu dokumentu rządowego, stopień jego złożoności oraz pilność.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§

11. Organ uprawniony, który wniósł projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, ustosunkowuje się na piśmie do uwag zgłoszonych do projektu nie później niż do godziny 1400 dnia poprzedzającego termin posiedzenia tego komitetu, pod rygorem skierowania projektu do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z  2011  r. Nr  117, poz.  676, Nr  185, poz.  1092 i  Nr  232, poz. 1378.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 114, poz. 1153 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Definicja stałego pobytu

  Czy można mieć kilka stałych pobytów?

 • Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

  ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2005 nr 70 poz. 968

  Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 518

  Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2013 poz. 357

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 78 poz. 786

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.