Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 387 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-06
Data wydania:2011-04-28
Data wejscia w życie:2011-05-06
Data obowiązywania:2011-05-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 387 z 2011


Monitor Polski Nr 33                — 1318 —                Poz. 387


387

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 126: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa,”, b) w ust. 2 wyrazy „przedkładane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli okresowe plany pracy” zastępuje się wyrazami „przedkładany przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli roczny plan pracy”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uwagi, sprawozdania, informacje i analizy określone w ust. 1 pkt 1—2a Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i do właściwych komisji sejmowych.”, d) w ust. 4 wyrazy „sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku ubiegłym” zastępuje się wyrazami „coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli”, e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli wraz ze stanowiskiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Marszałek Sejmu przesyła do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.”;

2) w art. 169 w ust. 2 w pkt 12 wyrazy „sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli ze swojej działalności” zastępuje się wyrazami „coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli”;

1)

3) w art. 170 w ust. 3 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,” a po wyrazach „Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,” dodaje się wyrazy „Prokurator Generalny,”;

4) w art. 171 w ust. 1 po wyrazach „Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,” dodaje się wyrazy „Prokuratora Generalnego,” a wyrazy „oraz Rzecznika Praw Obywatelskich” zastępuje się wyrazami „, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka”;

5) w art. 186 w ust. 3 po wyrazach „Rzecznikowi Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznikowi Praw Dziecka,” a po wyrazach „Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa,” dodaje się wyrazy „Prokuratorowi Generalnemu,”;

6) w załączniku do uchwały — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych” w pkt 3 wyrazy „planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i rocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania,” zastępuje się wyrazami „rocznych planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i corocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli”. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 i 6, które wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 2011 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 136 i Nr 18, poz. 186.

Marszałek Sejmu: G. Schetyna

pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 387 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 394 z 20112011-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 393 z 20112011-05-06

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 392 z 20112011-05-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 391 z 20112011-05-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 390 z 20112011-05-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 389 z 20112011-05-06

  Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 388 z 20112011-05-06

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.