Logowanie

Monitor Polski Nr 42, poz. 465 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-31
Data wydania:2011-05-31
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 42, poz. 465 z 2011


Monitor Polski Nr 42

— 2453 —

Poz. 465

465

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr  69, poz. 415, z późn. zm.2)) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2011 r. wysokość za1)

siłku dla bezrobotnych, przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 610,70 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr  216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008 r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 42, poz. 465 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.