Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 482 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-04-29
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 482 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 44                — 2510 —                Poz. 482


482

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolni1)

ctwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej — nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. (poz. 482)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Uniwersytet w Białymstoku;

2) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

3) Uniwersytet Gdański;

4) Uniwersytet Śląski w Katowicach;

5) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

7) Uniwersytet Łódzki;

8) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

9) Uniwersytet Opolski;

10) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

11) Uniwersytet Rzeszowski;

12) Uniwersytet Szczeciński;

13) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

14) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

15) Uniwersytet Warszawski;

16) Uniwersytet Wrocławski;

17) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;

18) Politechnika Białostocka;

19) Akademia Techniczno-Humanistyczna w  Bielsku-Białej;

20) Politechnika Częstochowska;

21) Politechnika Gdańska;

22) Politechnika Śląska;

23) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

24) Politechnika Koszalińska;

25) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

26) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

27) Politechnika Lubelska;

28) Politechnika Łódzka;

29) Politechnika Opolska;

30) Politechnika Poznańska;

31) Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego;

32) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

33) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

34) Politechnika Warszawska;

35) Politechnika Wrocławska;

36) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

37) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

38) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

39) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

40) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

41) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

42) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

43) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 482 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 489 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 487 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisje Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 486 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 477 z 20112011-07-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 490 z 20112011-06-07

  Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 488 z 20112011-06-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 485 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 484 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 483 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 481 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 480 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 479 z 20112011-06-07

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 478 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 476 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 475 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-23-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 474 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-22-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 473 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-21-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 472 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 471 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-19-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 470 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-18-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Organ wyższego stopnia

  Złożyłem skargę na Starostę, który odmówił mi dostępu do dokumentacji inwestycji. Skargę rozpatrywała Rada Powiatu i, pomijając dostarczone dowody, w podjętej (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

  Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia (...)

 • Świadczenie pracy w formie wolontariatu

  Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.