Logowanie

Monitor Polski Nr 45, poz. 503 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-13
Data wydania:2011-05-27
Data wejscia w życie:2011-06-13
Data obowiązywania:2011-06-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 45, poz. 503 z 2011


Monitor Polski Nr 45                — 2544 —                Poz. 503


503

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego Na podstawie art. 20 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: §

1. W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M. P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a.

1. Członek Zarządu realizuje politykę ustaloną przez Zarząd.

2. Członek Zarządu reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd.”;

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Materiały przygotowane do rozpatrzenia na posiedzeniach Zarządu wymagają zatwierdzenia przez Prezesa NBP lub właściwego wiceprezesa NBP.”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568, z 2005 r. Nr 58, poz. 787, z 2007 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 58, poz. 660 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 45.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 45, poz. 503 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 511 z 20112011-06-13

  Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 510 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 509 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 508 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 507 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 506 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 505 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 504 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 502 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 501 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 500 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 499 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 498 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 497 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 496 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 495 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 494 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 493 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 492 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 491 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 543

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski 2013 poz. 385

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski 2013 poz. 386

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 87 poz. 910

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski 2008 nr 84 poz. 742

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2008 r. nr 1131-15-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.