Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 541 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-17
Data wydania:2011-06-06
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 541 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 47                — 2652 —                Poz. 541


541

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1.Warunki techniczne głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą określa załącznik do uchwały. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. (poz. 541)

WARUNKI TECHNICZNE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W OBWODACH GŁOSOWANIA ZA GRANICĄ

1. Konsul przed przekazaniem pakietów wyborczych, o których mowa w art. 65 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588), opieczętowuje swoją pieczęcią oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej karty do głosowania przeznaczone do doręczenia wyborcom, którzy zgłosili, zgodnie z wymogami powołanej ustawy, zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Pakiet wyborczy powinien być doręczony w taki sposób, aby zapewniona była jego nienaruszalność. Pakiet wyborczy może być doręczony jako przesyłka listowa rejestrowana, przyjmowana za potwierdzeniem nadania lub w inny sposób dostarczony wyborcy za pokwitowaniem.

3. Konsul po otrzymaniu kopert zwrotnych od wyborców głosujących korespondencyjnie przechowuje je w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. W miarę możliwości przesyłki przechowuje się w kasie pancernej.

4. W przeddzień głosowania, a jeżeli głosowanie przeprowadzane jest w ciągu dwóch dni — w przeddzień pierwszego dnia głosowania, konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia głosowania, otrzymane do tego dnia koperty zwrotne. Z czynności przekazania kopert zwrotnych obwodowa komisja sporządza protokół.

5. W lokalu wyborczym w dniu głosowania (dniach głosowania) znajdują się dwie urny. Jedna urna przeznaczona jest na karty do głosowania wrzucane przez wyborców głosujących osobiście w lokalu wyborczym, i druga, w której znajdują się koperty na kartę do głosowania. Przez cały czas głosowania obie urny znajdują się w lokalu wyborczym pod nadzorem członków komisji.

6. W przypadku głosowania przeprowadzanego w ciągu dwóch dni, w czasie przerwy w głosowaniu pomiędzy pierwszym a drugim dniem głosowania, urnę z kopertami na kartę do głosowania zabezpiecza się na takich samych zasadach jak urnę przeznaczoną na karty do głosowania wrzucane przez wyborców głosujących osobiście w lokalu wyborczym.

7. W dniu głosowania, a jeżeli głosowanie przeprowadzane jest w ciągu dwóch dni — w pierwszym dniu głosowania, w miarę możliwości przed jego rozpoczęciem, komisja otwiera koperty zwrotne i sprawdza, czy:

1) w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

2) koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli spełnione są powyższe warunki, komisja odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi”, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny przeznaczonej wyłącznie do tego celu. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Przed wrzuceniem kopert na kartę do głosowania do urny komisja sprawdza, czy urna ta jest pusta. Po wrzuceniu kopert na kartę do głosowania komisja zamyka urnę, opieczętowuje ją, zakleja i opieczętowuje wlot urny. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji.

8. Jeżeli którykolwiek z  warunków wymienionych w pkt 7 nie jest spełniony, komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków. Osobno odkłada się także koperty zwrotne zawierające niezaklejone przez wyborców koperty na kartę do głosowania, w których nie znajduje się karta do głosowania.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 541 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

 • Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

  Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 978

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 45 poz. 634

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 390

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2009 nr 28 poz. 395

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 20 poz. 249

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.