Logowanie

Monitor Polski Nr 57, poz. 572 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-28
Data wydania:2011-06-17
Data wejscia w życie:2011-07-29
Data obowiązywania:2011-07-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 57, poz. 572 z 2011


Monitor Polski Nr 57                — 4662 —                Poz. 572


572

ZARZĄDZENIE Nr 39 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.  U. z  2010  r. Nr  29, poz.  154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M. P. Nr 26, poz. 432, z późn. zm.2)) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. W skład ABW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I);

2) Departament Kontrwywiadu (Departament II);

3) Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A);

4) Departament Zwalczania Terroryzmu (Departament II B);

5) Departament Postępowań Karnych (Departament III);

6) Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV);

7) Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V);

8) Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu (Departament VI);

9) Centrum Antyterrorystyczne (CAT);

10) Biuro Prawne (Biuro A);

11) Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B);

12) Centrum Analiz (Biuro C);

13) Gabinet Szefa (Biuro D);

1)

14) Biuro Ewidencji i Archiwum (Biuro E);

15) Biuro Finansów (Biuro F);

16) Biuro Kadr (Biuro K);

17) Biuro Logistyki (Biuro L);

18) Centralny Ośrodek Szkolenia (COS);

19) Delegatura ABW w Białymstoku;

20) Delegatura ABW w Bydgoszczy;

21) Delegatura ABW w Gdańsku;

22) Delegatura ABW w Katowicach;

23) Delegatura ABW w Krakowie;

24) Delegatura ABW w Lublinie;

25) Delegatura ABW w Łodzi;

26) Delegatura ABW w Olsztynie;

27) Delegatura ABW w Opolu;

28) Delegatura ABW w Poznaniu;

29) Delegatura ABW w Radomiu;

30) Delegatura ABW w Rzeszowie;

31) Delegatura ABW w Szczecinie;

32) Delegatura Stołeczna ABW w Warszawie;

33) Delegatura ABW we Wrocławiu;

34) Delegatura ABW w Zielonej Górze.

2. Jednostki organizacyjne, o  których mowa w ust. 1 pkt 1—18, w celu identyfikacji mogą posługiwać się wymiennie pełną nazwą albo ustalonym oznaczeniem cyfrowym, literowym lub cyfrowo-literowym.

3. W skład delegatur ABW mogą wchodzić wydziały zamiejscowe.

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych ABW określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.”. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2005 r. Nr 46, poz. 634, z 2006 r. Nr 21, poz. 241, z 2007 r. Nr 21, poz. 243 i Nr 67, poz. 744 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 36 i Nr 69, poz. 622.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 57, poz. 572 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 577 z 20112011-06-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. akt Kp 1/11

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 576 z 20112011-06-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 575 z 20112011-06-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 574 z 20112011-06-28

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii „Historia jazdy polskiej” — Ułan II Rzeczypospolitej, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 573 z 20112011-06-28

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł, upamiętniających Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 571 z 20112011-06-28

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 570 z 20112011-06-28

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 569 z 20112011-06-28

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 568 z 20112011-06-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 242

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 1007

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.