Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 62 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-25
Data wydania:2011-01-12
Data wejscia w życie:2011-01-12
Data obowiązywania:2011-01-12

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 62 z 2011


Monitor Polski Nr 6                — 146 —                Poz. 62


62

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 i Nr 57, poz.

771) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 75b w ust. 1 w pkt 1 i 3, w art. 75d w ust. 1 oraz w art. 75e w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „akt prawodawczy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „akt ustawodawczy”;

2) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: „Art. 78a. W razie uzasadnionych wątpliwości co do zgodności projektu lub zgłoszonych do niego poprawek z prawem Unii Europejskiej, jego wnioskodawca lub rozpatrujące go komisje żądają przedstawienia informacji w tym zakresie, w terminie przez siebie wyznaczonym, od ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.”; „1. Uchwałę o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu.”. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) w art. 80 uchyla się ust. 3;

4) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W dodatkowym sprawozdaniu komisji zamieszcza się zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych w toku dyskusji. Przepisy art. 52 ust. 4—6 stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Marszałek Senatu: w z. M. Ziółkowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 62 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 73 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 72 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 211 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 71 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 70 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 69 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 68 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 67 z 20112011-01-25

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 66 z 20112011-01-25

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 65 z 20112011-01-25

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - borsuk, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 64 z 20112011-01-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 63 z 20112011-01-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Palikota

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.