Logowanie

Monitor Polski Nr 67, poz. 670 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-20
Data wydania:2011-07-05
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 67, poz. 670 z 2011


Monitor Polski Nr 67

— 5582 —

Poz. 670

670

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 5 lipca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Na podstawie art.  26 ust.  3 pkt 1 ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http:// www.funduszeeuropejskie.gov.pl w  zakładce Wybierz Program/Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i  wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 1 kwietnia 2011 r., z uwzględnieniem zmiany z dnia 14 kwietnia 2011 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 obejmują: a) rozdział 2 Informacje ogólne na temat PO IG, w którym w podrozdziale 2.3.3 Podział alokacji PO IG z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w euro zmieniono treść, b) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań PO IG, w którym: — w działaniu 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym w  rubrykach: nr  20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe. — w działaniu 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w  rubrykach: nr  20 Alokacja finansowa na

1)

działanie ogółem, nr  21 Wkład ze środków unijnych na działanie i  nr  22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe, — w działaniu 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej w  rubrykach: nr  20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr  21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe, — w działaniu 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w  MSP w  rubrykach: nr  20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr  21 Wkład ze środków unijnych na działanie i  nr  22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe, — w działaniu 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o  znaczeniu ponadregionalnym w  rubrykach: nr  12 Cel i  uzasadnienie działania, nr  14 Przykładowe rodzaje projektów, nr 17 Zakres stosowania cross-financingu i nr 31 Wysokość udziału cross-financingu (%) zmieniono treść, — w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion w  rubryce nr  18a Typ beneficjentów zmieniono treść, c) załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji (w euro), w którym w działaniach: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej i 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP zmieniono wartości liczbowe, d) załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym w działaniu 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym zmieniono nazwę wskaźnika i dodano nowy wskaźnik, e) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym w działaniach: 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o  znaczeniu ponadregionalnym i  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion zmieniono treść, f) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w  którym uwzględniono zmiany zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.  U. z  2009  r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie §  1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.  U. Nr  216, poz. 1600).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 67, poz. 670 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 669 z 20112011-07-20

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 668 z 20112011-07-20

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 667 z 20112011-07-20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 666 z 20112011-07-20

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 665 z 20112011-07-20

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 664 z 20112011-07-20

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej "300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 663 z 20112011-07-20

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Gdynia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 662 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-22-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 661 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-21-2011 o mianowaniu na stopień generała dywizji

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 660 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 110-25-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 659 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. nr 1130-7-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 658 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 657 z 20112011-07-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. nr 1130-6-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 656 z 20112011-07-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Kułakowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 86 poz. 904

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 413

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 781

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2012 poz. 133

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 677

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.