Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-01
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 2011


Strona 1 z 5

Monitor Polski Nr 75                — 5778 —                Poz. 741


741

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju Na podstawie art. 61g § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. 1. Koperta na pakiet wyborczy powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty zwrotnej, koperty na kartę do  głosowania, formularza oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

2. Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się pieczęć nagłówkową urzędu gminy, adres wyborcy, dla którego przeznaczony jest pakiet wyborczy, oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA” oraz informację o  zwolnieniu z  opłaty pocztowej. Na  kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

3. W  przypadku doręczania do wyborcy pakietu wyborczego przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, na kopercie na pakiet wyborczy nie umieszcza się informacji o zwolnieniu z opłaty pocztowej.

4. Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pieczęci i  adnotacji operatora publicznego, o  którym mowa w  art.  61f § 3 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, przyjmującego i doręczającego przesyłkę.

5. Koperty na pakiet wyborczy przekazywane przez daną gminę wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

6. Wzór koperty na pakiet wyborczy stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 2.

1. Koperta zwrotna, o której mowa w art. 61g § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty na kartę do głosowania oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

2. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres obwodowej komisji wyborczej, dla której przeznaczona jest przesyłka, oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA” oraz informację o  zwolnieniu z  opłaty pocztowej. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

1)

3. Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pieczęci i  adnotacji operatora publicznego, o  którym mowa w § 1 ust. 4.

4. Koperty zwrotne przekazywane przez daną gminę wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

5. Wzór koperty zwrotnej stanowi załącznik nr  2 do uchwały. § 3.

1. Koperta na kartę do głosowania, o  której mowa w art. 61g § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, ma, w  zależności od przeprowadzanych wyborów oraz liczby i formatu stosowanych w nich kart do głosowania, rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności zaginania, kart do głosowania.

2. Koperta na kartę do głosowania wykonywana jest w sposób uniemożliwiający, bez jej otwarcia, odczytanie treści znajdującej się wewnątrz karty do głosowania.

3. Koperta na kartę do głosowania, w miarę możliwości, powinna być koloru białego.

4. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „Koperta na kartę do  głosowania”. Rodzaj i  wielkość czcionki dla oznaczenia, o  którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być jednakowa dla wszystkich kopert. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

5. Koperty na kartę do głosowania przekazywane przez daną gminę wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

6. Wzór koperty na kartę do głosowania stanowi załącznik nr 3 do uchwały. § 4.

1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, o  którym mowa w  art.  61g § 1 pkt  6 Kodeksu wyborczego, sporządza się na karcie koloru białego, formatu A-5.

2. Urząd gminy przygotowuje druk oświadczenia, na którym umieszcza imię (imiona), nazwisko i numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz nazwę i datę przeprowadzanych wyborów, a także miejsce na wpisanie nazwy miejscowości, w  której wyborca sporządza oświadczenie, i  daty jego sporządzenia oraz miejsce na własnoręczny podpis wyborcy.

3. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr  94, poz.  550, Nr  102, poz.  588, Nr  134, poz.  777,  Nr  147, poz.  881,  Nr  149, poz.  889 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 745 z 20112011-08-25

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 20112011-08-25

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

porady prawne online

Porady prawne

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

  Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla (...)

 • Tajne głosowanie zgromadzenia wspólników

  Jak przeprowadzić tajne głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników, kiedy każdy z 15 wspólników posiada różną ilość udziałów a co za tym idzie głosów i liczba udziałów (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 540

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski 2011 nr 75 poz. 742

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 541

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-21 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.